Skip to content
Archive of posts filed under the Aktualno?ci category.

Narodowe Czytanie 2018 na W?grzech!

        Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Narodowym Czytaniu – akcji spo?ecznej obj?tej patronatem Pary Prezydenckiej RP. W tym roku wspólnie czytamy „Przedwio?nie” Stefana ?eromskiego. Do Narodowego Czytania przy??czy?a si? równie? Polonia z ca?ego ?wiata, nawet tak dalekich krajów jak Japonia, Nowa Zelandia czy Togo. Polonia w?gierska tak?e, jak co roku, we?mie udzia? […]

Weso?y piknik w budapeszte?skim lesie

Czekamy tylko na Ciebie  ! Ostatnie dni zapisów na weso?y piknik w budapeszte?skim lesie. Je?li chcecie wpa?? ze swoj? drug? polówk?/kole?ank?/koleg? – zapraszamy!!! Data: 16 wrze?nia 2018 (niedziela), godz. 14:00 Miejsce: Görgényi út, Budapest II dzielnica Spotkanie na ko?cowym przystanku autobusu linii 11 przy Törökvész út (dla zmotoryzowanych na parkingu przy Görgényi út.) Spotkanie w […]

Uniwersytety ??czcie si?!

W Warszawie spotkali si? organizatorzy projektów edukacyjnych dla Polonii, czyli Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetów Trzech Pokole?. Bardzo dobra i obiecuj?ca na przysz?o?? rozmowa da?a ka?demu uczestnikowi wiele do przemy?lenia i jeszcze lepszego rozwijania tego, tak bardzo po?ytecznego, projektu.             Poloni? Now? reprezentowa?y: Maria felföldi, Ma?gorzata Takacs i Ola M?odo?eniec.

Ekologia

Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad Uniwersytetu Otwartego oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad dotyczy bardzo aktualnego tematu: „Ekologia-?wiat pe?en niespodzianek”, a wyg?osi go Piotr Bedy?ski.                   Tym wyk?adem ko?czymy równie? 10 rok istnienia Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie. W tym czasie go?cili?my 70 wyk?adowców, kilkakrotnie odby?y […]

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem! Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.                

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?” … Tak, to cz?owiek! Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie: „Narodziny-dojrza?o??- staro??”. Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego […]

Zasadzamy si? w w?gierskim lesie!

Le?nicy z Pilisi Parkerd? potwierdzili miejsce tegorocznego sadzenia lasu. Spotykamy si? w II. dzielnicy przy przystanku autobusu 65 Szépvölgyi Köz (obok parkingu). Ci z Pa?stwa którzy byli z nami w zesz?ym roku na pewno rozpoznaj? to miejsce, a mo?e poznaj? te? drzewka które w poprzednich latach posadzili. Do zobaczenia w niedziel?, pami?tajcie o rejestracji. Serdecznie […]

KOBIETY NIEPODLEG?O?CI

100 lat temu nasza ojczyzna odzyska?a niepodleg?o??. Wielk? rol? w dochodzeniu do wolno?ci, tworzeniu nowej Ojczyzny i utrzymaniu niepodleg?o?ci odegra?y Polki. Kim by?y? Jak walczy?y? Jak wielki by? ich wk?ad w tworzenie nowej Polski? W ho?dzie dla nich zapraszamy na otwarcie dwucz??ciowej wystawy: „Kobiety niepodleg?o?ci” W programie: – wernisa? wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski. […]

Jak kobiety zmienia?y ?wiat!

Przegl?d filmów cz.I. 17 marca (sobota), Budapeszt, VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102 godz.14.00. Sztuka kochania re?. Maria Sadowska           Sztuka kochania – czyli jak Michalina Wis?ocka rozp?ta?a rewolucj? obyczajow?. W czasach PRL-u uda?o jej si? co?, co by?o wówczas nie do pomy?lenia: mimo silnego oporu w?adzy i na […]

Wyk?ad ”Polskie wzory m?sko?ci”

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego. data: 3 marca, godz.15.00 miejsce: Stowarzyszenie Polonia Nova, Bp.VI. Jókai ter 1, kod bramy 102. Wyk?ad: ”Polskie wzory m?sko?ci” wyg?osi dr hab. Wojciech ?mieja z Uniwersytetu ?l?skiego. „?yjemy dzi? w wa?nym i prze?omowym momencie; sta?o si? bowiem jasne, ?e wzory m?sko?ci przekazywane przez kultur? […]