Skip to content
Archive of entries posted on

„Animacja kultury polonijnej” – fotorelacja z konferencji i warsztatów

Dzielimy si? z Wami zdj?ciami z konferencji i warsztatów „Animacja kultury polonijnej”, któr? zorganizowali?my w Budapeszcie w terminie 19-22.10.2017. Jest to pierwsza cz??? dwuletniego programu edukacyjnego, przeznaczonego dla dzia?aczy kultury polonijnej w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej. G?ówne cele programu zak?adaj?: 1. Odnowienie i rozszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i rozwoju kultury polskiej w ma?ych […]

Animacja kultury polonijnej 2017/2018 – konferencja i warsztaty, Budapeszt 19-22.10.2017.

Projekt jest cz??ci? dwuletniego programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzia?aczy kultury polonijnej w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej. G?ówne cele programu: 1. Odnowienie i rozszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i rozwoju kultury polskiej w ma?ych skupiskach polonijnych. 2. Wzrost aktywnego uczestnictwa w kulturze spo?eczno?ci polonijnej, z czym wi??e si? rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywno?ci spo?ecznej […]

Narodowe Czytanie – relacja

Dzielimy si? z Wami kilkoma zdj?ciami z akcji spo?ecznej „Narodowe Czytanie”, zorganizowanej na W?grzech po raz drugi. W tym roku, 30 wrze?nia, wspólnie czytali?my „Wesele. Dramat w trzech aktach” Stanis?awa Wyspia?skiego. Arcytrudnego zadania czytania tego utworu podj?li si? przedstawiciele organizacji polonijnych na W?grzech. Honorowym patronatem obj?? to wydarzenie Ambasador RP na W?grzech prof. Jerzy Snopek, […]