Skip to content
Archive of entries posted on

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem! Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.                

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?” … Tak, to cz?owiek! Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie: „Narodziny-dojrza?o??- staro??”. Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego […]

Zasadzamy si? w w?gierskim lesie!

Le?nicy z Pilisi Parkerd? potwierdzili miejsce tegorocznego sadzenia lasu. Spotykamy si? w II. dzielnicy przy przystanku autobusu 65 Szépvölgyi Köz (obok parkingu). Ci z Pa?stwa którzy byli z nami w zesz?ym roku na pewno rozpoznaj? to miejsce, a mo?e poznaj? te? drzewka które w poprzednich latach posadzili. Do zobaczenia w niedziel?, pami?tajcie o rejestracji. Serdecznie […]