Skip to content
Archive of entries posted on

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?” … Tak, to cz?owiek! Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie: „Narodziny-dojrza?o??- staro??”. Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego […]