Skip to content
 

Harmonogram wyk?adów Uniwersytetu Otwartego!

Szanowni Studenci, Drodzy S?uchacze!

.
Przedstawiamy terminy najbli?szych wyk?adów Uniwersytetu Otwartego,
planowanych w I semestrze roku akademickiego 2013/2014:
.
      Data                                                           Temat wyk?adu, prelegent                        Miejsce      
  • 19 pa?dziernika, godz. 15.00         ”Co to jest czas”, dr S. Bajtlik                               ELTE, Muzeum krt. 4, budynek 5
  • 9 listopada, godz. 15.00                 ”Legenda Pi?sudskiego”, dr P. Cichoracki            Polonia Nova, Jókai tér 1 m. 2
  • 14 grudnia, godz. 15.00                  ”Z zagadnie? kryminalistyki”, dr K. Grado?          ELTE, Muzeum krt. 4, budynek 5
  • 25 stycznia, godz. 15.00                 ”Tajemnice naszego mózgu”, dr M. Gola              ELTE, Muzeum krt. 4, budynek 5
.
Uwaga! Poniewa? miejsce wyk?adów mo?e ulec zmianie, prosimy uwa?nie czyta? szczegó?owe informacje dot. kolejnych wyk?adów, które zwyczajowo b?dziemy przesy?a? emailowo i zamieszcza? na stronie na bie??co.
.
Do zobaczenia na wyk?adach!

.

Przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze ?rodków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski w ramach konkursu “Wspó?praca z Poloni? i Polakami za Granic?” w roku 2013.
.