Skip to content
 

Jeste? u siebie, zag?osuj!

Stowarzyszenie Polonia Nova pragnie poprosi? Was o pomoc w promowaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego  w?ród Polaków mieszkaj?cych na W?grzech.

Nasza organizacja jest partnerem projektu Jeste? u siebie! Zag?osuj!, który ma na celu u?atwia? Polakom mieszkaj?cych za granic? udzia? w wyznaczonych na 25 maja 2014 r. wyborach.

Decyzje podejmowane przez Parlament Europejski maj? ogromny wp?yw na ?ycie ka?dego obywatela Unii Europejskiej, dlatego wa?ne jest, aby?my my mieli wp?yw na Parlament Europejski.

Zapraszamy Was, Waszych przyjació? i znajomych na spotkanie, na którym wspólnie omówimy sposoby informowania i aktywizowania do udzia?u w wyborach  Polaków na W?grzech.

Spotkanie odb?dzie si? 11 kwietnia (pi?tek) o godz. 18:30 na Jókai tér 1/2 (domofon 2).

Na tych z Was którzy wcze?niej ko?cz? prac? czekamy ju? od 17.30.

Zapraszamy

Stowarzyszenia Polonia Nova

Milena Wartecka, koordynator projektu na W?grzech