Skip to content
 

Zapraszamy na III Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne na W?grzech

OLYMPUS DIGITAL CAMERASerdecznie zapraszamy do udzia?u w Ogólnokrajowym Dyktandzie Polonijnym na W?grzech.

Organizowane ju? po raz trzeci Dyktando jest doskona?? okazj? do sprawdzenia na ile pami?tamy jeszcze zasady poprawno?ci naszego j?zyka ojczystego. Do udzia?u w Dyktandzie zach?camy tak?e wszystkich, dla których j?zyk polski nie jest j?zykiem ojczystym – b?d? oni oceniani w osobnej kategorii.

Dla uczestników Dyktanda wyk?ad wyg?osi dr Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, cz?onek Rady J?zyka Polskiego, specjalista w zakresie polskiego j?zyka medialnego.

Data: 26 kwietnia (sobota), godz. 14.00
Miejsce:  Muzeum krt. 4A, ELTE budynek A

Osoby chc?ce wzi?? udzia? w Dyktandzie proszone s? o zarejestrowanie si? w dniu 26 kwietnia od godz. 13.30
w budynku A uniwersytetu ELTE .

UWAGA
Zapis tekstu dyktanda jest ca?kowicie anonimowy: ka?dy z uczestników wybiera dla siebie kod liczbowy i oddaje zapisany tekst dyktanda w zamkni?tej kopercie opatrzonej tym kodem. Po ustaleniu przez Komisj? wyników Dyktanda jedynie nagrodzeni uczestnicy b?d? proszeni o ujawnienie swoich nazwisk.
Nagrody zostan? przyznane dla trzech pierwszych miejsc; w?ród pozosta?ych uczestników Dyktanda zostan? rozlosowane upominki!

REGULAMIN III Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijnego na W?grzech 2014

Organizatorzy III Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijnego:
Polonia Nova Stowarzyszenie Kulturalne Po?ytku Publicznego
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dz. Budapesztu
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej w Pécs

Przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane przez II. kerületi Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatok Ellenörz? Bizottság.