Skip to content
 

III Dyktando Polonijne na W?grzech napisane!

Dyktando2014_1 Dyktando2014_2Trzecia edycja Ogólnokrajowego Dyktanda Polonijne na W?grzech ju? za nami. W tym roku do pisania dyktanda przyst?pi?o 30 osób, po raz drugi jednocze?nie w dwóch miastach: w Budapeszcie i Pécs.

Tekst, z którym przysz?o si? zmierzy? uczestnikom w tym roku mo?na zobaczy? tutaj.

Dyktando2014_W_1Dyktando2014_W_2Po zako?czeniu zmaga? z ortografi? polsk? dla wszystkich zebranych wyk?ad pt. „Problemy z j?zykiem polskim” wyg?osi? dr Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, cz?onek Rady J?zyka Polskiego, który obja?nia? ró?ne nielogiczno?ci i pu?apki, jakie czyhaj? co krok w naszym j?zyku. No bo jak to jest, ?e zaimek „on” w dope?niaczu zmienia si? na „jego” a nie „onego”, dlaczego s?owo tak m?skie „m??czyzna” jest zako?czone na „a” – ko?cówk? tak charakterystyczn? dla form ?e?skich, co to ten tajemniczy „ukradek” w wyra?eniu „spojrze? ukradkiem” czy „chy?ek” z „przemkn?? chy?kiem”. Te i inne niezrozumia?e zagadki i przemiany w naszym j?zyku zako?czy?y próby doliczenia si? ile w ko?cu jest w nim czasów i ile liczb – czy rzeczywi?cie tylko dwie: pojedyncza i mnoga?

Wyniki III Dyktanda Polonijnego na W?grzech:

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wy?oni?a tegorocznych laureatów:

W?ród Polaków I miejsce i Z?ot? G?eg?ó?k? zdoby?a Alina Tóka pisz?ca pod nr 58,
II miejsce Tatiana Furmaniuk z nr 17,
III miejsce
– Urszula Mayer z nr 56.

W?ród W?grów I miejsce i tytu? Przyjaciela J?zyka Polskiego zdoby?a Judit Kálmán pisz?ca pod nr H 8.

Zaraz za najlepszymi znalaz?y si? prace osób pisz?cych pod numerami: 9, 55, 22, 38, 25, 54, 34, 15.
Gratulujemy!

Wszystkich uczestników III Dyktanda Polonijnego, a szczególnie laureatów,
zapraszamy na uroczyste og?oszenie wyników i wr?czenie nagród.

Data: 27 kwietnia (niedziela) godz. 16.00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Polonia Nova (Budapeszt VI, Jókai tér 1/2).