Skip to content
 

Narodowe Czytanie 2017 na W?grzech

logo_narodowe_czytanie (1)Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Narodowym Czytaniu – akcji spo?ecznej obj?tej patronatem Pary Prezydenckiej RP. W tym roku wspólnie czytamy „Wesele” S. Wyspia?skiego. Do wydarzenia tego przy??czy?a si? równie? Polonia z W?gier, która w najbli?sz? sobot? si?gnie po lektur? tego dzie?a.

Data: Data: 30 wrze?nia 2017, godz. 15:00
Miejsce: Kawiarnia Spinoza (sala teatralna), Dob u. 15, Budapeszt.

W programie Narodowego Czytania 2017:
– Wyk?ad Ambasadora RP na W?grzech, prof. Jerzego Snopka pt. „Stanis?aw Wyspia?ski – niewolnik my?li o wolno?ci”;
– Czytanie wybranych fragmentów „Wesela”;
– Quiz na temat “Wesela”
– Przyj?cie.

Ponadto w godzinach przedpo?udniowych zapraszamy
do Stowarzyszenia Polonia Nova (Jókai ter 1 kod.102)
na projekcj? dwóch wersji„Wesela”:
– Godz. 9.30 – spektaklu teatralnego „Wesele”, re?. J. Kulczy?ski;
– Godz. 11.00 – filmu „Wesele ”, re?. A. Wajda.

Patronat nad polonijnym Narodowym Czytaniem sprawuje
ambasador Rzeczypospolitej Polski prof. Jerzy Snopek.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Polonia Nova;
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dz. Budapesztu.
Wspó?organizatorzy:
Ogólnokrajowa Szko?a Polska na W?grzech;
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.