Skip to content
 

Narodowe Czytanie – relacja

Dzielimy si? z Wami kilkoma zdj?ciami z akcji spo?ecznej „Narodowe Czytanie”, zorganizowanej na W?grzech po raz drugi. W tym roku, 30 wrze?nia, wspólnie czytali?my „Wesele. Dramat w trzech aktach” Stanis?awa Wyspia?skiego. Arcytrudnego zadania czytania tego utworu podj?li si? przedstawiciele organizacji polonijnych na W?grzech. Honorowym patronatem obj?? to wydarzenie Ambasador RP na W?grzech prof. Jerzy Snopek, który wyg?osi? te? wyk?ad „Stanis?aw Wyspia?ski – niewolnik my?li o wolno?ci”. Serdecznie dzi?kujemy czytaj?cym oraz publiczno?ci za udzia?.

IMG_0960IMG_0962IMG_0967IMG_0970IMG_0975IMG_0977IMG_0981IMG_0983IMG_0985WP_20170930_15_46_51_Pro