Skip to content
 

Animacja kultury polonijnej 2017/2018 – konferencja i warsztaty, Budapeszt 19-22.10.2017.

Projekt jest cz??ci? dwuletniego programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzia?aczy kultury polonijnej w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej.
G?ówne cele programu:
1. Odnowienie i rozszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i rozwoju kultury polskiej w ma?ych skupiskach polonijnych.
2. Wzrost aktywnego uczestnictwa w kulturze spo?eczno?ci polonijnej, z czym wi??e si? rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywno?ci spo?ecznej i wykorzystanie nowych technologii.
3. Budowanie wizerunku organizacji polonijnych jako nowoczesnych instytucji, które jednocze?nie kszta?tuj? sw? wspó?czesn? to?samo?? i s? kontynuatorami tradycji.
Konferencj? poprzedzi ankieta dotycz?ca potrzeb kulturalnych i problemów
najcz??ciej wyst?puj?cych w dzia?alno?ci animatorów kultury polonijnej wys?ana do osób, które zg?osz? swoje uczestnictwo. Wyniki ankiety uwzgl?dnione zostan? przy ustalaniu szczegó?owego programu warsztatów i dyskusji panelowych.
W ramach wyk?adów i warsztatów, prowadzonych przez do?wiadczonych animatorów kultury, uczestnicy poznaj? ró?norodne metody i narz?dzia pracy animacyjnej. Spotkaj? si? z zasadami tworzenia misji, wizji i strategii organizacji. Przyjrz? si? procesowi tworzenia innowacji w dziedzinie kultury. Poznaj? poj?cie „audience development” i dowiedz? si? jak wykorzysta? marketing w kulturze.
Poszerz? swoj? wiedz? o innowacyjne sposoby promowania i rozwijania kultury polskiej w kraju zamieszkania. Usystematyzuj? swoja wiedz? w zakresie budowania kapita?u spo?ecznego, potencja?ów i zasobów niezb?dnych do skutecznego realizowania projektu w spo?eczno?ci polonijnej.
Partnerzy projektu:

Logo II dzielnicy emmi-logo

 

 

 

 

Projekt wspó?finansowany przez:
logo senat

pomoc polakom logo