Skip to content
 

„Animacja kultury polonijnej” – fotorelacja z konferencji i warsztatów

Dzielimy si? z Wami zdj?ciami z konferencji i warsztatów „Animacja kultury polonijnej”, któr? zorganizowali?my w Budapeszcie w terminie 19-22.10.2017. Jest to pierwsza cz??? dwuletniego programu edukacyjnego, przeznaczonego dla dzia?aczy kultury polonijnej w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej.
G?ówne cele programu zak?adaj?:
1. Odnowienie i rozszerzanie oferty kulturalnej, wprowadzenie innowacyjnych metod promowania i rozwoju kultury polskiej w ma?ych skupiskach polonijnych.
2. Wzrost aktywnego uczestnictwa w kulturze spo?eczno?ci polonijnej, z czym wi??e si? rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywno?ci spo?ecznej i wykorzystanie nowych technologii.
3. Budowanie wizerunku organizacji polonijnych jako nowoczesnych instytucji, które jednocze?nie kszta?tuj? sw? wspó?czesn? to?samo?? i s? kontynuatorami tradycji.

W tym roku uczestnicy zaj?li si? tematami takimi, jak: animacja kultury jako idea i metoda dzia?ania; koncepcja ?ywej kultury; diagnoza potrzeb, zasobów i potencja?ów organizacji; budowa publiczno?ci (audience development); narz?dzia i j?zyk promocji wydarze? kulturalnych…
W konferencji wzi?li udzia? przedstawiciele organizacji polonijni z Bu?garii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Serbii, S?owacji i W?gier.

Konf.Budapest1Konf.Budapest9 (1)Konf.Budapest10Konf.Budapest11Konf.Budapest16Konf.Budapest15 (1)Konf.Budapest16Konf.Budapest2agKonf.Budapest8
Konf.Budapest12 (1)