Skip to content
 

Wyk?ad ”Polskie wzory m?sko?ci”

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci
serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego.
data: 3 marca, godz.15.00
miejsce: Stowarzyszenie Polonia Nova, Bp.VI. Jókai ter 1, kod bramy 102.

Wyk?ad: ”Polskie wzory m?sko?ci” wyg?osi dr hab. Wojciech ?mieja z Uniwersytetu ?l?skiego.
„?yjemy dzi? w wa?nym i prze?omowym momencie; sta?o si? bowiem
jasne, ?e wzory m?sko?ci przekazywane przez kultur? masow? utraci?y
swoj? no?no??; m??czyzna nie mo?e ju? si? na nich opiera?. Osi?gaj?c
wiek trzydziestu pi?ciu lat, wie, ?e wzorce idealnego m??czyzny,
twardego m??czyzny, prawdziwego m??czyzny, jakie wyniós? ze szko?y
?redniej, s? bezu?yteczne w realnym ?yciu”.
Robert Bly
Po wyk?adzie zapraszamy na dyskusj?: czy naprawd? wspó?czesny
m??czyzna znalaz? si? w pu?apce mi?dzy zakorzenionym wzorcem
patriarchalizmu a rozbie?nymi oczekiwaniami kobiet? Czy era macho
naprawd? si? zako?czy?a i polski m??czyzna mo?e sobie pozwoli? na
inne „mi?kkie” cechy, jak niepewno??, strach, zmienno??, czy
zainteresowanie swoim wygl?dem? Czy nie przyszed? w?a?nie czas na
wyzwolenie m??czyzn?

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym:

Emet

 

 

 

Logo II dzielnicy