Skip to content

O nas

Stowarzyszenie Kulturalne U?yteczno?ci Publicznej Polonia Nova jest organizacj? zrzeszaj?c? osoby zainteresowane dzia?alno?ci? na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na W?grzech i w innych krajach Europy. Stowarzyszenie wspó?pracuje z polskimi, polonijnymi i mi?dzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach dzia?ania.

Cele:

– promocja kultury i nauki polskiej,
– animacja ruchu kulturalnego polskiej mniejszo?ci narodowej i emigracji polskiej,
– dzia?anie na rzecz integracji polskich o?rodków kulturalnych w Europie,
– wspieranie inicjatyw artystycznych,
– dzia?anie na rzecz dialogu mi?dzykulturowego w Europie,

Kierunki dzia?ania:

– organizacja spotka? mi?dzynarodowych, konferencji i wyk?adów,
– wspieranie wydawnictw artystycznych i naukowych,
– organizacja przegl?dów filmowych i teatralnych,
– tworzenie mo?liwo?ci dalszego kszta?cenia i rozwoju (sesje naukowe, warsztaty).

STOWARZYSZENIE  KULTURALNE  POLONIA  NOVA

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia NOVA dzia?a od roku 2006, oficjalnie zarejestrowane zosta?o 5 listopada 2007 roku jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwoj j?zyka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczy?nie. W realizacj opisanych szczegó?owo w Statucie zada? organizacji (w za?.) Stowarzyszenie Polonia NOVA k?adzie najwi?kszy nacisk na trzy aspekty swojej dzia?alno?ci:

– Aktywizacja m?odzie?y do czynnego uczestnictwa w ?yciu polonijnym poprzez poszukiwanie  nowych form dzia?alno?ci, które s? atrakcyjne dla m?odych ludzi, zacie?niaj? ich zwi?zki z Polsk?, rozwijaj? wiedz? na temat historii, jak równie? wspó?czesnej kultury polskiej i jednocze?nie daj? mo?liwo?? rozwoju w?asnej kreatywno?ci i kszta?c? przysz?ych dzia?aczy polonijnych. Bardzo si? staramy by m?odzi Polacy na W?grzech nie byli tylko biernymi odbiorcami naszych wydarze?, lecz tak?e uczestniczyli w procesie planowania i koordynowania projektów, do czego ich aktywnie zach?camy.

– Tworzenie podstaw do trwa?ej wspólpracy organizacji polonijnych, których cele s? przecie? wspólne. Poniewa? na W?grzech istnieje spora liczba (cz?sto niewielkich) organizacji spo?eczno-kulturalnych, polskich i polsko-w?gierskich, ze wzgl?du na rozproszenie si? i ?rodków nie zawsze mog? one podj?? si? przedsi?wzi?? na wi?ksz? skal?, ponadto niejednokrotnie dochodzi do powielania lub nak?adania si? terminów programów, szczegolnie  zwi?zanych  z  wa?niejszymi ?wi?tami ko?cielnymi i pa?stwowymi. Dlatego te? Polonia NOVA czyni starania nawi?zania ?cis?ej wspó?pracy z innymi organizacjami polonijnymi w celu realizacji wspólnych programów.

W roku 2008 Stowarzyszenie  zawar?o umow? o wspó?dzia?aniu z trzema Samorz?dami Mniejszo?ci Polskiej , Towarzystwem Historycznym im. J. Pi?dudskiego oraz Stowarzyszeniem Legion  im.Wysockiego, a tak?e ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na W?grzech pw. ?w. Wojciecha – najwi?ksz? i najpr??niej dzia?aj?c? organizacj? polonijn? na W?grzech. Ponadto, w celu wymiany do?wiadcze? i wspólnej organizacji programów m?odzie?owych nawi?za?a kontakty z organizacjami polonijnymi w Belgii, Szwecji, Grecji i na ?otwie (w latach 2006 – 2008 mi?dzynarodowe konferencje  i wymiana m?odzie?y).

– Stworzenie mo?liwo?ci dalszego dokszta?cania si?, rozwoju wiedzy nie tylko o kraju ojczystym, jego historii i kulturze, ale tak?e o kulturze innych narodów, przemianach spo?ecznych zachodz?cych we wspó?czesnym ?wiecie.Temu celowi s?u?y? mia?y wyk?ady i mi?dznarodowe konferencje organizowane w latach 2006 – 2008 i nowa inicjatywa: Uniwersytet Otwarty, którego inauguracja odby?a si? w 2008 r. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wyk?adów rocznie, których g?ównymi s?uchaczami s? przedstawiciele Polonii na W?grzech, jak równie? W?grzy w?adaj?cy j?zykiem polskim.