Skip to content

Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Otwarty jest inicjatywą zapoczątkowaną w 2008 roku na Węgrzech, na wzór istniejących na całym świecie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach tego projektu spotykamy się z różnymi dziedzinami, w formie wykładów lub seminariów (np. filozofia, socjologia, antropologia, historia Polski i świata, religioznawstwo, itp.). Głównym celem Uniwersytetu jest stworzenie możliwości dalszego kształcenia się i wzbogacenia wiedzy na temat kraju ojczystego, jego historii i kultury, jak również kultury innych narodów oraz przemian społecznych zachodzących we współczesnym świecie.  Spora grupa wiernych studentów przychodzi na spotkania z wybitnymi pracownikami naukowymi polskich i węgierskich uniwersytetów oraz międzynarodowych placówek kulturalnych. Projekt Uniwersytet Otwarty w roku 2009 uzyskał aprobatę rektora Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, a spośród naszych wykładowców – zachęconych powodzeniem w Budapeszcie – wielu przyjeżdża ponownie, a także zachęcają innych naukowców do przyjazdu. I to jest najlepsze uznanie. Dziękujemy.

Wykłady, które do tej pory odbyły się w ramach Uniwersytetu Otwartego:

 

Rok akademicki 2008/2009

15 listopada 2008 – dr Katarzyna Sierakowska: Słynne Polki. Wielkie nieobecne.

6 grudnia 2008 – dr Łukasz Wojciechowski: Altriuzm.

10 stycznia 2009 – mgr. M. Hartwich: Polonia a kobiece alegorie narodowe w sztuce XIX i XX wieku.

28 lutego 2009. – prof. J. Grad: Obyczaj jako system komunikacji społecznej.

21 marca 2009. – ks. Leszek Kry?a: Sobór watykański II i jego konsekwencje

25 kwietnia 2009 – dr Krystyna Borysewicz-Charzy?ska: Zdrowie psychiczne, nerwice, choroby psychiczne – podstawowe pojęcia.

7 czerwca 2009 – Wielki Piknik z okazji zakończenia roku akademickiego i roku przedszkolnego

 

Rok akademicki 2009/2010

3 października 2009 – Péter Balázs: Winiarstwo, Mária Dávid: Historia winiarstwa w Polsce. Wykład wyjazdowy.

28 listopada 2009 – mgr Maria Mierzyńska /UJ: Komunikacja niewerbalna

5 grudnia 2009 – dr Krzysztof Krejtz /UW: Społeczne aspekty internetu

15 stycznia 2010 r. – dr Sławomira Walczewska: Damy i feministki. Historia ruchu kobiecego w Polsce

13 lutego 2010 r. – ks. Leszek Kryża: Kard. Prymas August Hlond – Mąż Stanu na trudne czasy

24 kwietnia 2010 r. –  Jakub Zemla z Ogólnopolskiego Cechu radiestetów i Bioterapeutów: Czym jest radiestezja. Tradycje ezoteryczne i paranormalne a wiedza radiestezyjna 

22 maja 2010 r. – Grottger nieznany – wykład, oraz specjalnie przygotowaną dla naszych uczestników prezentację nieznanych dotąd rysunków Artura Grottgera, prowadzi kurator Anna Król w Szépmuvészeti Múzeum (Muzeum Sztuk Pięknych)

27 czerwca 2010. – uroczyste, pożegnalne spotkanie, kończące rok akademicki w Domu Polskim.


Rok akademicki 2010/2011

30 pańdziernika 2010 – dr László Tapolcai: Kim była Wanda, co nie chciała Niemca?

27 listopada 2010 – dr Jacek Wasilewski: Metafory w naszym życiu: w biznesie, polityce, miłości

22 stycznia 2011 – prof. Halina Grzymała-Moszczy?ska: Akulturacja w nowym ?rodowisku: Jak i czy „obcy” staje si? „swój”.

12 lutego 2011 – dr Magdalena Dudkiewicz: Czym jest spo?ecze?stwo obywatelskie?

19 marca 2011 – dr Tomasz P?azak: Ciemna materia Wszech?wiata.

9 kwietnia 2011 – dr Iwona Oliwi?ska: Style ?ycia seniorów w Polsce i na ?wiecie.

 

Rok akademicki 2011/2012

29 pa?dziernika 2011- prof. Pawe? ?uków: Etyka i moralno??.

19 listopada 2011- prof. Pawe? ?uków: Etyka a rozwój nowych technologii, bioetyka.

27 stycznia 2012- Istvan Pankaszi: Wizyta w Muzeum Sztuk Pi?knych – pokaz technik restauratorskich na przyk?adzie dzia? Artura Grottgera

11 lutego 2012- dr Piotr Ko?odziej: Mit narodowej jedno?ci – historia weso?a, a przez to ogromnie smutna

21 marca 2012 – prof. Jerzy Bralczyk: O polskim mówieniu publicznym oraz Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne pod patronatem prof. Bralczyka

28 kwietnia 2012 – prof. Pawe? ?uków: Czy potrzeba nam autorytetów moralnych?

 

Rok akademicki 2012/2013

20 pa?dziernika 2012 – prof. Jadwiga Ro?ek-Cieszy?ska: Psychologiczne i spo?eczne zagadnienia dwuj?zyczno?ci

24 listopada 2012 – dr Piotr Ko?odziej: To?samo?? Europejczyka albo o tym, ?e (niektórzy) bohaterowie nie umieraj? nigdy

15 grudnia 2012 – dr Robert Balas: Psychologia poznania: inteligencja, procesy uczenia si?, ?wiadomo??, intuicja

26 stycznia 2013 – prof. Tadeusz Cegielski: Masoneria. Mity i rzeczywisto??

2 marca 2013 – Melinda Szitt oraz studenci Magyar Táncmúvészeti F?iskola: Balet. Krótki zarys historii , Tünde Trojan: I.D. Wspomnienie o Tancerce (spektakl literacki).

20 kwietnia 2013 – prof. dr hab. Wojciech Pisula: O czym my?l? zwierz?ta i czy mo?emy si? tego dowiedzie??

11 maja 2013 – II Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne i wyk?ad prof. Jerzego Bralczyka na temat zapo?ycze? w j?zyku polskim.

Przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze ?rodków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski w ramach konkursu “Wspó?praca z Poloni? i Polakami za Granic?” w roku 2013.

Rok akademicki 2013/2014

22 wrze?nia 2013 – Budakeszi Vadaspark: Polskie ?ubry i polsko-w?gierska wspó?praca w ramach programu ochrony gin?cych gatunków.

19 pa?dziernika 2013 – dr Stanis?aw Bajtlik Co to jest czas?

9 listopada 2013 – dr Piotr Cichoracki Legenda marsza?ka Józefa Pi?sudskiego

14 grudnia 2013 – dr Kacper Grado? „Przest?pcy i detektywi w Internecie. Jak bezpiecznie korzysta? z Sieci?”

25 stycznia 2014 – dr Mateusz Gola „Co neuronauka mówi nam o mózgu oraz o jego zmianach w doros?ym ?yciu”

26 kwietnia 2014 – III Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne i wyk?ad dr. Jacka Wasilewskiego Problemy z j?zykiem polskim

31 maja 2014 – dr Wojciech Pisula Tworzenie wi?zi spo?ecznych


Wspó?organizatorem wyk?adów w roku 2014 jest Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dzielnicy Budapesztu / Budapest II. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.
Przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze ?rodków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski w ramach konkursu “Wspó?praca z Poloni? i Polakami za Granic?” w roku 2013.

Rok akademicki 2014/2015

27 wrze?nia 2014 – dr Pawe? Rutkowski: Polski j?zyk migowy

15 listopada 2014 –  dr Stanis?aw Bajtlik: Wielkie pomy?ki w nauce” oraz „Kolor flagi polskiej

6 grudnia 2014 –  prof. A. Turula: ”J?zyk obcy – z dystansem”

10 stycznie 2015 – prof. A. de Lazari: ”Rosjanie w polskiej karykaturze i Polacy w karykaturze rosyjskiej”

14 lutego 2015 – dr E. Wierzbicka-Piotrowska i dr J. ?achnik: Warsztaty j?zykowe po?wi?cone kulturze j?zyka polskiego.

14 marca 2015 –  prof. M. P?atek: “Co to jest gender.” 

13 czerwca 2015 – ks. M. Jab?o?ski: “Protestantyzm i katolicyzm w Polsce”

Wspó?organizatorem wyk?adów w roku 2014 jest Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dzielnicy Budapesztu / Budapest II. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.

 

Rok akademicki 2015/2016

11 pa?dziernika 2015 – dr Jacek Wasilewski „Sztuka dyskutowania”

21 listopada 2015  – prof. Piotr Balcerowicz “Buddyzm: od staro?ytnego mitu do wspó?czesnej polityki”

16 stycznia 2016 – dr hab. Katarzyna K?osi?ska: „Czy wiemy co mówimy?”

27 lutego 2016 – prof. Janusz A. Majcherek: „Powstawanie i funkcja mitów narodowych”

12 marca 2016 – prof. Magdalena ?roda: „Moralno?? ?ycia publicznego”

4 czerwca 2016 – dr Kacper Grado?: „Kryminalistyka w s?u?bie historii”

Wyk?ady 2015/2016 / Az el?adások 2015/2016-ben:
Sponsorzy: Ministerstwo Zasobów Ludzkich W?gier /
Támogatók: Emberi Er?források Minisztériuma
Organizatorzy: Stowarzyszenie Polonia Nova, Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II dz. Budapesztu /
Szervez?k: Polonia Nova Egyesület, Bp. II. ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Rok akademicki 2016/2017

1 pa?dziernika 2016 – prof. SGH Ma?gorzata Mol?da-Zdziech: „Po co nam celebryci? O celebrytach w przestrzeni publicznej”

19 listopada 2016 – prof. Wojciech ?ukowski: „Polacy w translokalnej i transnarodowej przestrzeni. O nowych wzorach migracji i ich konsekwencjach”

26 listopada 2016 – prof. dr hab. Halina Grzyma?a-Moszczy?ska: „Rozdro?a to?samo?ci dzieci i m?odzie?y”

14 stycznia 2016 – Grzegorz Takacs: „Co znaczy w XXI wieku tai-chi?”

11 lutego 2017  – prof. Kazimierz Krzysztofek: Nowe technologie a przysz?o?? pracy”

4 marca 2017 – prof. Katarzyna Górak Sosnowska: „Islam – religia i kultura cz. 1″

27 maja 2017 – prof. Katarzyna Górak Sosnowska: „Islam – religia i kultura cz. 2″

10 czerwca 2017 – dr Marcin Ryszkiewicz: „Uk?ad s?oneczny. Przewodnik turystyczny”

 

Rok akademicki 2017/2018

30 wrze?nia 2017 – Narodowe czytanie – Stanis?aw Wyspia?ski: „Wesele” – wyk?ad prof. Jerzego Snopka

18 listopada 2017 – Kinga Miller von Zaklika: „Moda jako system komunikacji spo?ecznej”

3 lutego 2018 – ks. diakon Adam Magruk: „Prawos?awie i katolicyzm

3 marca 2018 – dr hab. Wojciech ?mieja: ”Polskie wzory m?sko?ci

16 maja 2018 – prof. Pawe? ?uków: „Narodziny-dojrza?o??- staro??