Skip to content

Kontakt

Stowarzyszenie Kulturalne U?yteczno?ci Publicznej Polonia Nova
Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

1061 Budapest, Jókai tér 1. 

e-mail:
biuro@polonianova.hu
novapolonia@gmail.com

FB  facebook.com/polonianova

Zarz?d / Elnökség:
Maria Felföldi   –  prezes / elnök
Magdalena Rajtar-Szabó   –  wiceprezes / elnökhelyettes
Ábel Bükkfalvy   –  sekretarz / titkár

Numer w rejestrze organizacji spo?ecznych S?du Sto?ecznego w Budapeszcie:
12.738.2007.11.05.

Numer podatkowy  /  Adóazonosító szám:
18262689-1-42

Konto bankowe  /  Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank, HU 12011234 – 01000782 – 00100005

Informacje dla osób, które chc? przekaza? stowarzyszeniu 1% swoich podatków:
Nazwa organizacji: Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület
Adres: 1061 Budapest, Jókai tér 1/2
Adóazonosító szám: 18262689-1-42

Dzi?kujemy!
Köszönjük!

PoloniaNova