Skip to content

Ekologia

Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad Uniwersytetu Otwartego oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad dotyczy bardzo aktualnego tematu: „Ekologia-?wiat pe?en niespodzianek”, a wyg?osi go Piotr Bedy?ski.

 10szikla-fa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym wyk?adem ko?czymy równie? 10 rok istnienia Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie. W tym czasie go?cili?my 70 wyk?adowców, kilkakrotnie odby?y si? wyk?ady wyjazdowe, a spektrum tematów by?o ogromne. Zacz?li?my od wyk?adu „S?ynne Polki. Wielkie nieobecne”, ale du?? popularno?ci? cieszy?y si? zagadnienia z zakresu etyki, religioznawstwa czy socjologii. Najpopularniejsi wyk?adowcy wracali do nas z nowymi tematami i bardzo cz?sto rekomendowali nasze przedsi?wzi?cie innym, jako dobrze zorganizowany i warto?ciowy cykl spotka? edukacyjnych. W ramach Uniwersytetu, którego spora grupa studentów przyk?adnie bierze udzia? w wyk?adach, odbywa?o si? tak?e Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne.

 data: 9 czerwca (sobota),godz.:15.00

miejsce:Bp.VI. Jókai ter1, kod do bramy 102.

emmi_color_cmyk__6_ EMET_logo_fekete_feher

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem!

Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.

sadzenie-lasu

 

 

 

 

 

 

 

 

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?”

Tak, to cz?owiek!

Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie:

„Narodziny-dojrza?o??- staro??”.
Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego

32579359_2100269156654295_9027436139912364032_n

 

 

 

 

 

 

data: 26 maja (sobota),godz.14.00
miejsce: Budapest, Jókai tér 1 fsz.2, kod do bramy 102
Do zobaczenia!

Zasadzamy si? w w?gierskim lesie!

Le?nicy z Pilisi Parkerd? potwierdzili miejsce tegorocznego sadzenia lasu. Spotykamy si? w II. dzielnicy przy przystanku autobusu 65 Szépvölgyi Köz (obok parkingu). Ci z Pa?stwa którzy byli z nami w zesz?ym roku na pewno rozpoznaj? to miejsce, a mo?e poznaj? te? drzewka które w poprzednich latach posadzili. Do zobaczenia w niedziel?, pami?tajcie o rejestracji.

Serdecznie pozdrawiamy
Polonia Nova

beznazwy

KOBIETY NIEPODLEG?O?CI

100 lat temu nasza ojczyzna odzyska?a niepodleg?o??. Wielk? rol? w dochodzeniu do wolno?ci, tworzeniu nowej Ojczyzny i utrzymaniu niepodleg?o?ci odegra?y Polki. Kim by?y? Jak walczy?y? Jak wielki by? ich wk?ad w tworzenie nowej Polski? W ho?dzie dla nich zapraszamy na otwarcie dwucz??ciowej wystawy:
„Kobiety niepodleg?o?ci”

W programie:
– wernisa? wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski.
– „Nasze bohaterki” – prezentacja opracowana przez uczestników spotkania.
– Pokaz historycznych strojów damskich

Data: 14 kwietnia (sobota), godz.16.00
Miejsce: Bp.VI. Jókai tér 1., Stowarzyszenie Polonia Nova

29791864_2053717481309463_3996465726920738484_n

W?ród kobiet które przyczyni?y si? do powstania Polski niepodleg?ej s?  postacie ogólnie znane , ale s? i takie, których wk?ad w tworzenie nowej Polski chcieliby?my razem z Wami przypomnie?. Która z Kobiet Niepodleg?o?ci wydaje si? Wam najbardziej znacz?ca, wyj?tkowa, albo po prostu najbardziej sympatyczna? Przygotowana przez Muzeum Historii Polski wystawa, któr? zaprezentujemy 14 kwietnia potrzebuje twórczej aktywno?ci z Waszej strony. Zróbmy w?asny przegl?d do tej wystawy. Przynie?cie na wernisa? fotografie, biografie czy cho?by tylko nazwisko wybranej przez Was „Kobiety Niepodleg?o?ci”. Je?li mieliby?cie problemy techniczne np. z drukiem obrazków, tekstu czy inne, prosimy zwró?cie si? do nas, z przyjemno?ci? pomo?emy.

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Polonia Nova
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II.dz.Budapesztu

EMET_logo_fekete_feher emmi_color_cmyk__6_

Jak kobiety zmienia?y ?wiat!

Przegl?d filmów cz.I.

17 marca (sobota),
Budapeszt, VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102

godz.14.00. Sztuka kochania re?. Maria Sadowska

sztukakochania7

 

 

 

 

 

Sztuka kochania – czyli jak Michalina Wis?ocka rozp?ta?a rewolucj? obyczajow?. W czasach PRL-u uda?o jej si? co?, co by?o wówczas nie do pomy?lenia: mimo silnego oporu w?adzy i na przekór obowi?zuj?cym konwenansom wywalczy?a powszechny dost?p do seksualnej edukacji; do wiedzy dotycz?cej ka?dego, a obj?tej dot?d ?elaznym tabu. Film o jej dramatycznych próbach skruszenia instytucjonalnych i obyczajowych murów to inspiruj?cy portret zdeterminowanej rewolucjonistki.
godz.17.00. Ukryte dzia?ania” re?. Theodore Melfi

ukrytedzialaniaA

 

 

 

 

 

Niezwyk?a, nieznana do tej pory prawdziwa historia trzech b?yskotliwych kobiet afro-ameryka?skiego pochodzenia, które na prze?omie lat 50. i 60. XX wieku podj??y prac? dla NASA. Pokonuj?c niewyobra?alne przeszkody spo?eczne i obyczajowe, w jednym z najbardziej burzliwych okresów – czasach walki o prawa cz?owieka, zimnej wojny i ryzyka konfliktu nuklearnego pomog?y wys?a? w kosmos pierwszego Amerykanina, astronaut? Johna Glenna, „Ukryte dzia?ania” jest filmem w klasycznym hollywoodzkim stylu, czyli znakomicie zrealizowanym, dobrze zagranym i wzruszaj?cym, z równorz?dn? dawk? humoru i dramatu.

 

Wyk?ad ”Polskie wzory m?sko?ci”

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci
serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego.
data: 3 marca, godz.15.00
miejsce: Stowarzyszenie Polonia Nova, Bp.VI. Jókai ter 1, kod bramy 102.

Wyk?ad: ”Polskie wzory m?sko?ci” wyg?osi dr hab. Wojciech ?mieja z Uniwersytetu ?l?skiego.
„?yjemy dzi? w wa?nym i prze?omowym momencie; sta?o si? bowiem
jasne, ?e wzory m?sko?ci przekazywane przez kultur? masow? utraci?y
swoj? no?no??; m??czyzna nie mo?e ju? si? na nich opiera?. Osi?gaj?c
wiek trzydziestu pi?ciu lat, wie, ?e wzorce idealnego m??czyzny,
twardego m??czyzny, prawdziwego m??czyzny, jakie wyniós? ze szko?y
?redniej, s? bezu?yteczne w realnym ?yciu”.
Robert Bly
Po wyk?adzie zapraszamy na dyskusj?: czy naprawd? wspó?czesny
m??czyzna znalaz? si? w pu?apce mi?dzy zakorzenionym wzorcem
patriarchalizmu a rozbie?nymi oczekiwaniami kobiet? Czy era macho
naprawd? si? zako?czy?a i polski m??czyzna mo?e sobie pozwoli? na
inne „mi?kkie” cechy, jak niepewno??, strach, zmienno??, czy
zainteresowanie swoim wygl?dem? Czy nie przyszed? w?a?nie czas na
wyzwolenie m??czyzn?

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym:

Emet

 

 

 

Logo II dzielnicy

„Cykor” – nowy spektakl teatralny Grupy teatralnej Zebra

Grupa Teatralna ZEBRA zaprasza na sztuk? wg „Fél?lény” Pála Békésa „CYKOR”.
Data: 11 lutego 2018, godz. 17:00
Miejsce: Polonia Nova Jókai tér 1/2, kod 102

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy wysy?a? zg?oszenia na adres e-mail: novapolonia@gmail.com.

Zebra_Zaproszenie-11.02.2018

Uniwersytet Otwarty – zaproszenie

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci, zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego: „Prawos?awie i katolicyzm”.
Wyk?ad wyg?osi ks.diakon Adam Magruk
Data: 3 lutego (sobota), godz.15.00.
Miejsce: Bp.VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102.

10 LAT POLONII NOVA

13 stycznia cz?onkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Polonia Nova uczcili jubileusz 10-lecia naszej organizacji. Jeste?my dumni i wdzi?czni, ?e tak wiele osób przez te lata w??cza?o si? aktywnie w dzia?ania Polonii Nova. Dzi?kujemy za Wasze wsparcie, pomoc, uczestnictwo, ciep?e my?li i s?owa. Dotychczas, razem z Wami i dla Was odby?y si? nast?puj?ce wydarzenia:

• 63 wyk?ady w ramach Uniwersytetu Otwartego (spis przeprowadzonych wyk?adów znajdziecie tutaj: http://www.polonianova.hu/?page_id=22);
• 6 gier miejskich;
• 5 mi?dzynarodowych konferencji;
• Akcje „Zapuszczamy korzenie”, w wyniku której posadzili?my 15 000 drzew w w?gierskich lasach;
• 7 spektakli amatorskiej Grupy Teatralnej „Zebra”;
• 21 warsztatów (dziennikarskie, animacji kultury, wystawiennicze, r?kodzie?a, literackie, fotograficzne, filmowe, teatralne, gastronomiczne, samoobrony dla kobiet, marketingu, ikonopisania, kreatywnego my?lenia i rozwi?zywania problemów, dla rodziców i pedagogów);
• 9 wystaw;
• 4 podchody historyczne dla rodzin;
• 5 imprez „Prezent dla Polski” – akcja z okazji Dnia Niepodleg?o?ci;
• 2 spotkania w ramach Narodowego Czytanie;
• 3 Ogólnokrajowe dyktanda polonijne.

logo 10 magik3GOSCIE2 MONIKA GOSCIE 3 GOSCIE 4GOSCIE5 GOSCIE6 GOSCIE7 tort grupowegrajki2