Skip to content

Narodowe Czytanie 2018 na W?grzech!

logo_narodowe_czytanie (1)

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do udzia?u w Narodowym Czytaniu – akcji spo?ecznej obj?tej patronatem Pary Prezydenckiej RP.
W tym roku wspólnie czytamy „Przedwio?nie” Stefana ?eromskiego.
Do Narodowego Czytania przy??czy?a si? równie? Polonia z ca?ego ?wiata, nawet tak dalekich krajów jak Japonia, Nowa Zelandia czy Togo.

Polonia w?gierska tak?e, jak co roku, we?mie udzia? w Narodowym Czytaniu.

Data: 22 wrze?nia,godz.15:00.
Miejsce: Budapest,Dob.u.15. kawiarnia Spinoza (sala teatralna).

Logo-II-dzielnicy-300x91

emet_logo_szines_jpeg-300x98

 

emmi_color_cmyk__6_

 

 

Weso?y piknik w budapeszte?skim lesie

Czekamy tylko na Ciebie  !
Ostatnie dni zapisów na weso?y piknik w budapeszte?skim lesie.
Je?li chcecie wpa?? ze swoj? drug? polówk?/kole?ank?/koleg? – zapraszamy!!!

Data: 16 wrze?nia 2018 (niedziela), godz. 14:00
Miejsce: Görgényi út, Budapest II dzielnica
Spotkanie na ko?cowym przystanku autobusu linii 11 przy Törökvész út
(dla zmotoryzowanych na parkingu przy Görgényi út.)

Spotkanie w duchu czasów, kiedy W?grzy przyj?li polskich uchod?ców w 1939 roku. Dobra zabawa gwarantowana!

Prosimy o potwierdzenie udzia?u do dnia 12 wrze?nia na adres: novapolonia@gmail.com

41498828_2284132578267951_2064017740355600384_n

Uniwersytety ??czcie si?!

W Warszawie spotkali si? organizatorzy projektów edukacyjnych dla Polonii, czyli Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetów Trzech Pokole?. Bardzo dobra i obiecuj?ca na przysz?o?? rozmowa da?a ka?demu uczestnikowi wiele do przemy?lenia i jeszcze lepszego rozwijania tego, tak bardzo po?ytecznego, projektu.

Warszawa_UTP

 

 

 

 

 

 

Poloni? Now? reprezentowa?y: Maria felföldi, Ma?gorzata Takacs i Ola M?odo?eniec.

Ekologia

Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wyk?ad Uniwersytetu Otwartego oraz uroczyste zako?czenie roku akademickiego. Wyk?ad dotyczy bardzo aktualnego tematu: „Ekologia-?wiat pe?en niespodzianek”, a wyg?osi go Piotr Bedy?ski.

 10szikla-fa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym wyk?adem ko?czymy równie? 10 rok istnienia Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie. W tym czasie go?cili?my 70 wyk?adowców, kilkakrotnie odby?y si? wyk?ady wyjazdowe, a spektrum tematów by?o ogromne. Zacz?li?my od wyk?adu „S?ynne Polki. Wielkie nieobecne”, ale du?? popularno?ci? cieszy?y si? zagadnienia z zakresu etyki, religioznawstwa czy socjologii. Najpopularniejsi wyk?adowcy wracali do nas z nowymi tematami i bardzo cz?sto rekomendowali nasze przedsi?wzi?cie innym, jako dobrze zorganizowany i warto?ciowy cykl spotka? edukacyjnych. W ramach Uniwersytetu, którego spora grupa studentów przyk?adnie bierze udzia? w wyk?adach, odbywa?o si? tak?e Ogólnokrajowe Dyktando Polonijne.

 data: 9 czerwca (sobota),godz.:15.00

miejsce:Bp.VI. Jókai ter1, kod do bramy 102.

emmi_color_cmyk__6_ EMET_logo_fekete_feher

I zasadzone!

Poni?ej zdj?cie dokumentuj?ce akcj? sadzenia lasu. Jak wida? humory dopisywa?y. I warto zaznaczy?, ?e zdj?cie zrobione zosta?o przed piknikiem!

Ju? teraz zapraszamy na przysz?y rok, na wiosn?, bo sprawa warta jest i troch? wysi?ku i dobrej zabawy.

sadzenie-lasu

 

 

 

 

 

 

 

 

Od narodzin do staro?ci, czyli wyk?ad dla ka?dego

„Co to za zwierz?, które rano chodzi na czterech nogach, w po?udnie na dwóch, a wieczorem na trzech?”

Tak, to cz?owiek!

Drodzy s?uchacze Uniwersytetu Otwartego! Serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad. Tym razem tematem b?dzie:

„Narodziny-dojrza?o??- staro??”.
Wyk?ad wyg?osi prof. Pawe? ?ukow kierownik Zak?adu Etyki Instytutu Filozofii UW i Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego

32579359_2100269156654295_9027436139912364032_n

 

 

 

 

 

 

data: 26 maja (sobota),godz.14.00
miejsce: Budapest, Jókai tér 1 fsz.2, kod do bramy 102
Do zobaczenia!

Zasadzamy si? w w?gierskim lesie!

Le?nicy z Pilisi Parkerd? potwierdzili miejsce tegorocznego sadzenia lasu. Spotykamy si? w II. dzielnicy przy przystanku autobusu 65 Szépvölgyi Köz (obok parkingu). Ci z Pa?stwa którzy byli z nami w zesz?ym roku na pewno rozpoznaj? to miejsce, a mo?e poznaj? te? drzewka które w poprzednich latach posadzili. Do zobaczenia w niedziel?, pami?tajcie o rejestracji.

Serdecznie pozdrawiamy
Polonia Nova

beznazwy

KOBIETY NIEPODLEG?O?CI

100 lat temu nasza ojczyzna odzyska?a niepodleg?o??. Wielk? rol? w dochodzeniu do wolno?ci, tworzeniu nowej Ojczyzny i utrzymaniu niepodleg?o?ci odegra?y Polki. Kim by?y? Jak walczy?y? Jak wielki by? ich wk?ad w tworzenie nowej Polski? W ho?dzie dla nich zapraszamy na otwarcie dwucz??ciowej wystawy:
„Kobiety niepodleg?o?ci”

W programie:
– wernisa? wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski.
– „Nasze bohaterki” – prezentacja opracowana przez uczestników spotkania.
– Pokaz historycznych strojów damskich

Data: 14 kwietnia (sobota), godz.16.00
Miejsce: Bp.VI. Jókai tér 1., Stowarzyszenie Polonia Nova

29791864_2053717481309463_3996465726920738484_n

W?ród kobiet które przyczyni?y si? do powstania Polski niepodleg?ej s?  postacie ogólnie znane , ale s? i takie, których wk?ad w tworzenie nowej Polski chcieliby?my razem z Wami przypomnie?. Która z Kobiet Niepodleg?o?ci wydaje si? Wam najbardziej znacz?ca, wyj?tkowa, albo po prostu najbardziej sympatyczna? Przygotowana przez Muzeum Historii Polski wystawa, któr? zaprezentujemy 14 kwietnia potrzebuje twórczej aktywno?ci z Waszej strony. Zróbmy w?asny przegl?d do tej wystawy. Przynie?cie na wernisa? fotografie, biografie czy cho?by tylko nazwisko wybranej przez Was „Kobiety Niepodleg?o?ci”. Je?li mieliby?cie problemy techniczne np. z drukiem obrazków, tekstu czy inne, prosimy zwró?cie si? do nas, z przyjemno?ci? pomo?emy.

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Polonia Nova
Samorz?d Narodowo?ci Polskiej II.dz.Budapesztu

EMET_logo_fekete_feher emmi_color_cmyk__6_

Jak kobiety zmienia?y ?wiat!

Przegl?d filmów cz.I.

17 marca (sobota),
Budapeszt, VI. Jókai tér 1, kod do bramy 102

godz.14.00. Sztuka kochania re?. Maria Sadowska

sztukakochania7

 

 

 

 

 

Sztuka kochania – czyli jak Michalina Wis?ocka rozp?ta?a rewolucj? obyczajow?. W czasach PRL-u uda?o jej si? co?, co by?o wówczas nie do pomy?lenia: mimo silnego oporu w?adzy i na przekór obowi?zuj?cym konwenansom wywalczy?a powszechny dost?p do seksualnej edukacji; do wiedzy dotycz?cej ka?dego, a obj?tej dot?d ?elaznym tabu. Film o jej dramatycznych próbach skruszenia instytucjonalnych i obyczajowych murów to inspiruj?cy portret zdeterminowanej rewolucjonistki.
godz.17.00. Ukryte dzia?ania” re?. Theodore Melfi

ukrytedzialaniaA

 

 

 

 

 

Niezwyk?a, nieznana do tej pory prawdziwa historia trzech b?yskotliwych kobiet afro-ameryka?skiego pochodzenia, które na prze?omie lat 50. i 60. XX wieku podj??y prac? dla NASA. Pokonuj?c niewyobra?alne przeszkody spo?eczne i obyczajowe, w jednym z najbardziej burzliwych okresów – czasach walki o prawa cz?owieka, zimnej wojny i ryzyka konfliktu nuklearnego pomog?y wys?a? w kosmos pierwszego Amerykanina, astronaut? Johna Glenna, „Ukryte dzia?ania” jest filmem w klasycznym hollywoodzkim stylu, czyli znakomicie zrealizowanym, dobrze zagranym i wzruszaj?cym, z równorz?dn? dawk? humoru i dramatu.

 

Wyk?ad ”Polskie wzory m?sko?ci”

Szanowni Pa?stwo, drodzy Studenci
serdecznie zapraszamy na kolejny wyk?ad Uniwersytetu Otwartego.
data: 3 marca, godz.15.00
miejsce: Stowarzyszenie Polonia Nova, Bp.VI. Jókai ter 1, kod bramy 102.

Wyk?ad: ”Polskie wzory m?sko?ci” wyg?osi dr hab. Wojciech ?mieja z Uniwersytetu ?l?skiego.
„?yjemy dzi? w wa?nym i prze?omowym momencie; sta?o si? bowiem
jasne, ?e wzory m?sko?ci przekazywane przez kultur? masow? utraci?y
swoj? no?no??; m??czyzna nie mo?e ju? si? na nich opiera?. Osi?gaj?c
wiek trzydziestu pi?ciu lat, wie, ?e wzorce idealnego m??czyzny,
twardego m??czyzny, prawdziwego m??czyzny, jakie wyniós? ze szko?y
?redniej, s? bezu?yteczne w realnym ?yciu”.
Robert Bly
Po wyk?adzie zapraszamy na dyskusj?: czy naprawd? wspó?czesny
m??czyzna znalaz? si? w pu?apce mi?dzy zakorzenionym wzorcem
patriarchalizmu a rozbie?nymi oczekiwaniami kobiet? Czy era macho
naprawd? si? zako?czy?a i polski m??czyzna mo?e sobie pozwoli? na
inne „mi?kkie” cechy, jak niepewno??, strach, zmienno??, czy
zainteresowanie swoim wygl?dem? Czy nie przyszed? w?a?nie czas na
wyzwolenie m??czyzn?

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym:

Emet

 

 

 

Logo II dzielnicy