GRA MIEJSKA: Operacja E.W.A. / Városi kalandjáték: E.W.A. hadm?velet

przez | 8 maja 2015

Operacja E.W.A.GRA MIEJSKA: Operacja E.W.A. 

W??cz si? do gry! U?ó? strategi?, wype?nij misj? i b?d? najlepszy!

Data: 7 czerwca (niedziela)
Godzina: 14.00 – 19.00

Je?li zawsze marzy?e? o szpiegowskich przygodach i udziale w konspiracyjnej misji, to teraz mam jedyn? okazj? odkry? tajemnice, spotka? tajnych agentów i szpiegów.

We? udzia? w grze miejskiej o kryptonimie „Operacja E.W.A.”!
Podczas 4-godzinnej gry, na ulicach Budapesztu, rozegra si? walka z czasem i wrogiem. Twoja ekipa musi ewakuowa? polskich uchod?ców – ?o?nierzy, którzy podczas II wojny ?wiatowej schronili si? na W?grzech. Musicie ich przerzuci? za granic? i ocali? w ten sposób ich ?ycie. Podczas ca?ej akcji czyha na was wiele niebezpiecze?stw, a ?eby zako?czy? j? pomy?lnie nale?y wykona? szereg ryzykownych zada?. Czy Ci si? uda, zale?y od Twojej odwagi, przebieg?o?ci i wspó?pracy z zespo?em.

Czekamy na zg?oszenia 2-4 osobowych zespo?ów (wiek uczestników 10+) na adres novapolonia@gmail.com do dnia 2 czerwca 2015.

Znajd? nasze wydarzenie na facebooku!

Udzia? w grze jest bezp?atny.

Fabu?a:

Budapeszt, koniec marca 1940 roku.Na W?grzech wci?? przebywa ponad 40 tysi?cy polskich uchod?ców, którzy uciekli z kraju jesieni? 1939 roku. Skutecznie pomagaj? im powo?ane w tym celu polskie i w?gierskie instytucje. Powsta?y równie? organizacje konspiracyjne utrzymuj?ce – dzi?ki po?wi?ceniu kurierów – kontakt z okupowanym krajem i Rz?dem Polskim we Francji. Równolegle trwa tajna ewakuacja polskich oficerów i ?o?nierzy z obozów internowania na W?grzech do tworz?cej si? armii polskiej we Francji. Akcj? prowadzi Biuro Ewakuacyjne o kryptonimie „EWA”, powo?ane przy ataszacie wojskowym Poselstwa RP. Dzi?ki przychylno?ci rz?du w?gierskiego, ludno?ci cywilnej i pomocy Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchod?cami dot?d uda?o si? ewakuowa? z W?gier kilkana?cie tysi?cy osób. Niestety, zmasowana ewakuacja i zwi?zane z ni? ucieczki wojskowych z obozów internowania nie usz?y uwadze agentów III Rzeszy ani w?gierskiego kontrwywiadu. Pod naciskiem niemieckiego pos?a w Budapeszcie, Wydzia? II Ministerstwa Obrony przygotowuje akcj? likwidacji „EWY”, ?ledz?c ka?dy krok jej pracowników i wspó?pracowników. Dzia?alno?? Biura staje si? coraz trudniejsza, ka?dy b??d mo?e oznacza? wsyp? i aresztowania. Czuj?c zbli?aj?cy si? koniec, cz?onkowie Biura staraj? si? wszelkimi sposobami jak najszybciej przerzuci? przez granic? jak najwi?cej polskich ?o?nierzy, nim p?tla wokó? „EWY” ostatecznie si? zaci?nie…

Mechanizm gry:

Gra jest zabaw? strategiczn?, nie ma jednej trasy ani wspólnego przebiegu. Do tego samego celu prowadz? ró?ne drogi. Gracze uk?adaj? w?asn? rozgrywk?, staraj?c si? zdobywa? narz?dzia niezb?dne do realizacji celu gry (ewakuacja ?o?nierzy) i pozosta? „?ywym” (w tej grze gracze mog? „gin??”). W trakcie gry wykonuj? zadania, podejmuj? ryzykowne misje, handluj?, konspiruj?, walcz? – i, mamy nadziej?, dobrze si? bawi?.

 

 

REGULAMIN
Celem Gry jest upowszechnianie wiedzy o historycznych zwi?zkach polsko-w?gierskich
i zacie?nianie tradycyjnej przyja?ni naszych narodów.

I Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobot?, 7 czerwca, w godz. 14:00-19:00 na terenie Budapesztu.
2. Miejsce rozpocz?cia i zako?czenia Gry: Budapeszt VI, Jókai tér 1/2.
3. Rejestracja uczestników w godz.13.00-13.40 w siedzibie Stowarzyszenia Polonia Nova, Jókai ter 1/2.
4. Uczestnicy graj? w 2-4 osobowych zespo?ach. Warunkiem udzia?u w Grze jest rejestracja Zespo?u.
5. Osoby niepe?noletnie mog? uczestniczy? w Grze jedynie wraz z osob? pe?noletni? uprawnion? do sprawowania nad nimi opieki.
6. Zadaniem uczestników Gry jest zdobycie maksymalnej ilo?ci punktów poprzez wykonanie okre?lonych w Zasadach zada?.
7. Szczegó?owy opis Zasad Gry uczestnicy otrzymuj? po zako?czeniu rejestracji.

II Wy?anianie zwyci?zców
1. Wygrywa Zespó?, który zbierze jak najwi?ksz? liczb? punktów i w wyznaczonym czasie dotrze do miejsca zako?czenia Gry.
2. W przypadku jednakowej ilo?ci punktów zebranej przez dwa lub wi?cej Zespo?y o przyznaniu kolejnych miejsc b?dzie decydowa? czas zako?czenia przez Zespó? gry.
3. Og?oszenie wyników Gry i wr?czenie nagród nast?pi podczas fina?u Gry.
III Postanowienia ko?cowe
1. W kwestiach dotycz?cych przebiegu Gry, nie przewidzianych niniejszym regulaminem, a tak?e w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, g?os rozstrzygaj?cy nale?y do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z wa?nych przyczyn.

 

Organizatorzy/Szervez?k:

PoloniaNova_logo

 

 

 

 

Logo II dzielnicy

 

 

Partnerzy/Partnerek:

Mozsar_logo2

 

 

 

 

retox_bar_logo (1)

 

 

zsivago_lepsze_logo

 

 

 

 

 

URBAN Game: E.W.A. hadm?velet

Játssz velünk te is! Dolgozd ki a stratégiádat, teljesítsd a küldetésedet és legyél te a legjobb!

Id?pont: június 7. (vasárnap)
14.00-19.00 óra

Ha mindig is az volt az álmod, hogy bepillanthass a kémek kalandokkal teli munkájába, szívesen vennél részt egy titkos küldetésben, akkor most itt a nagy alkalom: titkok nyomára bukkanhatsz, titkos ügynökökkel és kémekkel találkozhatsz.

Vegyél részt te is az E.W.A. hadm?velet fed?nev? városi kalandjátékban.
A 4 órás játék Budapest utcáin zajlik. Folyik a harc az id?vel és az ellenséggel. A csapatodnak lengyel katonákat kell evakuálnia, akik a II. világháború során Magyarországon találták magukat. Át kell ?ket dobnotok a határon, mivel csak így menthetitek meg az életüket. Az akció során számos veszély leselkedik rátok, a siker érdekében pedig számos kockázatos feladatot kell végrehajtanotok. A végs? eredmény a csapat bátorságának, ügyességének és együttm?köd? készégének függvénye.

2-4 f?s csapatok jelentkezését várjuk (a résztvev?k életkora: 10+).
Jelentkezni a novapolonia@gmail.com címen lehet 2015. június 2-ig.

A játékban való részvétel ingyenes.

 Facebook.

 

Történet:

Budapest, 1940. március vége.
Továbbra is több mint 40 ezer lengyel menekült tartózkodik Magyarországon, akik 1939 ?szén menekültek el hazájukból. A menekültek támogatása céljából létrehozott lengyel és magyar szervezetek hatékonyan segítik ?ket. Konspirációs szervezetek is létrejöttek, melyek Lengyelországgal és a Franciaországban m?köd? Lengyel Kormánnyal tartják a kapcsolatot.
Párhuzamosan folyik a lengyel tisztek és katonák titkos evakuálása a magyarországi internálótáborokból, Jugoszlávián és Olaszországon keresztül, a Franciaországban szervez?d? lengyel hadseregbe. „Sikorski turistái” – ahogy a német propaganda nevezi ?ket – általában hivatalos civil iratokkal és ruhákkal, vonatjeggyel és költ?pénzzel ellátva hagyják el az országot. Az akciót a Lengyel Képviselet katonai attasé hivatala mellett m?köd?, „EWA” fed?nev? Evakuációs Hivatal vezeti.
A magyar kormány támogatásának, a civil lakosságnak és a Lengyel Polgári Menekültek Képviseletének köszönhet?en, már több mint tízezer személyt sikerült evakuálni Magyarországról.
Sajnos a tömeges evakuáció és a katonák szökése az internálótáborokból, nem kerülte el a III. Birodalom ügynökeinek és a magyar kémelhárítás figyelmét.

Az „EWA” megsemmisítésének tervén dolgoznak, nyomon követve az „EWA” munkatársainak és a Hivatallal együttm?köd? személyek minden lépését. A Hivatal m?ködése egyre nehezebbé válik, bármilyen hiba lebukással és letartóztatással járhat. Érezve a közelg? véget, a Hivatal tagjai igyekeznek minden módon, a lehet? legtöbb lengyel katonát, a lehet? leggyorsabban átdobni a határon, miel?tt a végleg szorul hurok az „EWA” körül…

A játék menete:

Ez egy stratégiai játék, melynek nincs megszabott útvonala, vagy meghatározott menete. Ugyanaz a cél több úton is elérhet?. A játékosok saját játékmenetet dolgoznak ki, közben igyekeznek megszerezni a játék céljának megvalósításához (katonák evakuálásához) szükséges eszközöket és igyekeznek „életben” maradni (a játékban a játékosok „eleshetnek”). A játék során a játékosok különböz? feladatokat hajtanak végre, kockázatos küldetésekre vállalkoznak, kereskednek, konspirálnak,

 

Játékszabályzat

 

A játék célja a Budapesttel kapcsolatos ismeretek, valamint a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok ismeretének b?vítése és a két nemzet közötti hagyományos barátság szorosabbá tétele.

 1. Játékszabályok
 2. A játék június 7-én, (vasárnap) kerül megrendezésre 14:00-19:00 óra között Budapest területén.
 3. A játék kezdetének helyszíne: Budapest, VI. Ker. Jókai tér 1/2.
 4. A résztvev?k regisztrálására 13.00-13.40 óra között kerül sor a Polonia Nova Egyesület székhelyén: Budapest, VI. ker. Jókai tér 1/2.
 5. A játékosok 2-4 f?s csoportokban játszanak. A játékban való részvétel feltétele a jelentkezés elküldése az alábbi címre: novapolonia@gmail.com.
 6. A kiskorú játékos csak feln?tt korú játékossal vehet részt, aki egyben jogosult a kiskorú felügyeletére.
 7. A játékosok feladata a lehet? legmagasabb pontszám megszerzése, és a meghatározott feladatok elvégzése.
 8. A részletes játékszabályokat a játék résztvev?i a jelentkezés után kapják meg.
 9. A gy?ztesek kiválasztása
 10. Az a csapat nyer, amelyik a legmagasabb pontszámot éri el és a megadott id?re eléri a játék befejezésének helyszínét.
 11. Abban az esetben, ha két, vagy több csapat azonos pontszámot kap, a helyezésr?l a játék feladatsorának teljesítési id?tartama dönt.
 12. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a játék záróünnepségén kerül sor.

III. Záró rendelkezések

 1. A játék lezajlását illet?en, amir?l a jelen játékszabály nem rendelkezik, a dönt? szó a Szervez?t illeti meg.
 2. A Szervez? rendkívüli esetben módosíthatja a szabályzatot.