O nas

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy. Stowarzyszenie współpracuje z polskimi, polonijnymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach działania.

Cele:

– promocja kultury i nauki polskiej,
– animacja ruchu kulturalnego polskiej mniejszości narodowej i emigracji polskiej,
– działanie na rzecz integracji polskich ośrodków kulturalnych w Europie,
– wspieranie inicjatyw artystycznych,
– działanie na rzecz dialogu międzykulturowego w Europie,

Kierunki działania:

– organizacja spotkań międzynarodowych, konferencji i wykładów,
– wspieranie wydawnictw artystycznych i naukowych,
– organizacja przeglądów filmowych i teatralnych,
– tworzenie możliwości dalszego kształcenia i rozwoju (sesje naukowe, warsztaty).

STOWARZYSZENIE  KULTURALNE  POLONIA  NOVA

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia NOVA działa od roku 2006, oficjalnie zarejestrowane zostało 5 listopada 2007 roku jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwój języka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczyźnie. W realizacj opisanych szczegółowo w Statucie zadań organizacji (w zał.) Stowarzyszenie Polonia NOVA kładzie największy nacisk na trzy aspekty swojej działalności:

– Aktywizacja młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu polonijnym poprzez poszukiwanie  nowych form działalności, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, zacieśniają ich związki z Polską, rozwijają wiedzę na temat historii, jak również współczesnej kultury polskiej i jednocześnie dają możliwość rozwoju własnej kreatywności i kształcą przyszłych działaczy polonijnych. Bardzo się staramy by młodzi Polacy na Węgrzech nie byli tylko biernymi odbiorcami naszych wydarzeń, lecz także uczestniczyli w procesie planowania i koordynowania projektów, do czego ich aktywnie zachęcamy.

– Tworzenie podstaw do trwałej współpracy organizacji polonijnych, których cele są przecież wspólne. Ponieważ na Węgrzech istnieje spora liczba (często niewielkich) organizacji społeczno-kulturalnych, polskich i polsko-węgierskich, ze względu na rozproszenie się i środków nie zawsze mogą one podjąć się przedsięwzięć na większą skalę, ponadto niejednokrotnie dochodzi do powielania lub nakładania się terminów programów, szczególnie  związanych  z  ważniejszymi świętami kościelnymi i państwowymi. Dlatego też Polonia NOVA czyni starania nawiązania ścisłej współpracy z innymi organizacjami polonijnymi w celu realizacji wspólnych programów.

W roku 2008 Stowarzyszenie  zawarło umowę o wspódziałaniu z trzema Samorządami Mniejszości Polskiej , Towarzystwem Historycznym im. J. Piłdudskiego oraz Stowarzyszeniem Legion  im.Wysockiego, a także ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha – największą i najprężniej działającą organizacją polonijną na Węgrzech. Ponadto, w celu wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji programów młodzieżowych nawiązała kontakty z organizacjami polonijnymi w Belgii, Szwecji, Grecji i na Łotwie (w latach 2006 – 2008 międzynarodowe konferencje  i wymiana młodzieży).

– Stworzenie możliwości dalszego dokształcania się, rozwoju wiedzy nie tylko o kraju ojczystym, jego historii i kulturze, ale także o kulturze innych narodów, przemianach społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Temu celowi służyć miały wykłady i międznarodowe konferencje organizowane w latach 2006 – 2008 i nowa inicjatywa: Uniwersytet Otwarty, którego inauguracja odbyła się w 2008 r. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wykładów rocznie, których głównymi słuchaczami są przedstawiciele Polonii na Węgrzech, jak również Węgrzy władający językiem polskim.