O nas – cele, działania, aspiracje

Co Polonia Nova chce zaoferować Polakom w Budapeszcie (i nie tylko)

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy. Stowarzyszenie współpracuje z polskimi, polonijnymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach działania.

Cele:

– promocja kultury i nauki polskiej,
– animacja ruchu kulturalnego polskiej mniejszości narodowej i emigracji polskiej,
– działanie na rzecz integracji polskich ośrodków kulturalnych w Europie,
– wspieranie inicjatyw artystycznych,
– działanie na rzecz dialogu międzykulturowego w Europie,

Kierunki działania:

– organizacja spotkań międzynarodowych, konferencji i wykładów,
– wspieranie wydawnictw artystycznych i naukowych,
– organizacja przeglądów filmowych i teatralnych,
– tworzenie możliwości dalszego kształcenia i rozwoju (sesje naukowe, warsztaty).

STOWARZYSZENIE  KULTURALNE  POLONIA  NOVA

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia NOVA działa od roku 2006, oficjalnie zarejestrowane zostało 5 listopada 2007 roku jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwój języka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczyźnie. W realizacji opisanych szczegółowo w Statucie zadań organizacji (w zał.) Stowarzyszenie Polonia NOVA kładzie największy nacisk na trzy aspekty swojej działalności:

– Aktywizacja młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu polonijnym poprzez poszukiwanie  nowych form działalności, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, zacieśniają ich związki z Polską, rozwijają wiedzę na temat historii, jak również współczesnej kultury polskiej i jednocześnie dają możliwość rozwoju własnej kreatywności i kształcą przyszłych działaczy polonijnych. Bardzo się staramy by młodzi Polacy na Węgrzech nie byli tylko biernymi odbiorcami naszych wydarzeń, lecz także uczestniczyli w procesie planowania i koordynowania projektów, do czego ich aktywnie zachęcamy.

– Tworzenie podstaw do trwałej współpracy organizacji polonijnych, których cele są przecież wspólne. Ponieważ na Węgrzech istnieje spora liczba (często niewielkich) organizacji społeczno-kulturalnych, polskich i polsko-węgierskich, ze względu na rozproszenie się i środków nie zawsze mogą one podjąć się przedsięwzięć na większą skalę, ponadto niejednokrotnie dochodzi do powielania lub nakładania się terminów programów, szczególnie  związanych  z  ważniejszymi świętami kościelnymi i państwowymi. Dlatego też Polonia NOVA czyni starania nawiązania ścisłej współpracy z innymi organizacjami polonijnymi w celu realizacji wspólnych programów.

W roku 2008 Stowarzyszenie  zawarło umowę o współdziałaniu z trzema Samorządami Mniejszości Polskiej , Towarzystwem Historycznym im. J. Piłsudskiego oraz Stowarzyszeniem Legion im. Wysockiego, a także ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha – największą i najprężniej działającą organizacją polonijną na Węgrzech. Ponadto, w celu wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji programów młodzieżowych nawiązała kontakty z organizacjami polonijnymi w Belgii, Szwecji, Grecji i na Łotwie (w latach 2006 – 2008 międzynarodowe konferencje  i wymiana młodzieży).

– Stworzenie możliwości dalszego dokształcania się, rozwoju wiedzy nie tylko o kraju ojczystym, jego historii i kulturze, ale także o kulturze innych narodów, przemianach społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Temu celowi służyć miały wykłady i międzynarodowe konferencje organizowane w latach 2006 – 2008 i nowa inicjatywa: Uniwersytet Otwarty, którego inauguracja odbyła się w 2008 r. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wykładów rocznie, których głównymi słuchaczami są przedstawiciele Polonii na Węgrzech, jak również Węgrzy władający językiem polskim.

Nasze najnowsze wydarzenia znajdziesz tutaj.


Nemzetisegekert Dij Polonia Nova

Nemzetiségekért Díj dla Polonia Nova