Polak na Węgrzech

POLAK NA WEGRZECH LOGOZ dumą informujemy, że Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova zostało zaproszone do udziału w międzynarodowym projekcie: „Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk polonijnych”. Projekt jest realizowany w  terminie 1.08.2015-30.07.2017. Oprócz Stowarzyszenia Kulturalnego Polonia Nova w projekcie biorą udział następujące organizacje polonijne: ProjektPolska.is z Islandii, Fundacja Szkoła Liderów z Polski oraz Polish Cultural Festival Association ze Szkocji. Każda z tych organizacji realizuje projekt w kraju, w którym działa.

FB Polak (1)

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu:

– podniesienie potencjału organizacji polonijnych, działających w dziedzinie edukacji obywatelskiej młodych przedstawicieli Polonii (w wieku 18-35 lat) w krajach UE, poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne szkolenia personelu tych organizacji oraz opracowanie nowych rozwiązań wspomagających pracę tych organizacji,

– opracowanie nowych narzędzi mających zwiększyć aktywność obywatelską młodych ludzi,

– przeprowadzenie szkoleń,

– opracowanie produktów intelektualnych, które pozwolą na realizację wyższej jakości działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży.

Adresaci projektu:

– organizacje polonijne w krajach Unii Europejskiej aktywne w dziedzinie edukacji obywatelskiej,

– przedstawiciele środowisk polonijnych zainteresowani rozpoczęciem działań na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnej,

– organizacje działające w Polsce i współpracujące z organizacjami polonijnymi,

– polskie instytucje państwowe zajmujące się współpracą z Polonią,

– dziennikarze, media i profesjonaliści zainteresowani tematyką edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnych.

Etapy projektu:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia (w wieku18-35 lat) wobec organizacji polonijnych, obecnie zamieszkujących Węgry. Badanie to będzie polegało m.in. na przeprowadzeniu rozmów (wywiadów pogłębionych) z Polakami mieszkającymi na Węgrzech. Na podstawie tych rozmów zostanie dokonana analiza obecnych potrzeb młodych przedstawicieli Polonii. Badanie odbyło się w terminie listopad 2015-luty 2016
  1. Tworzenie strategii rozwoju oraz strategii zarządzania organizacjami polonijnymi, co ma w jak największym stopniu wpłynąć na działania tych organizacji, aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom i potrzebom młodych Polaków mieszkających za granicą.
  1. Wdrożenie innowacyjnych metod angażowania i aktywizowania młodzieży polonijnej.

Na podstawie zebranych w toku trwania projektu informacji zostały opracowane 3 produkty intelektualne – podręczniki

Podręcznik „Po pierwsze: diagnoza” ma być przede wszystkim przystępnym i praktycznym przewodnikiem do prowadzenia diagnoz wśród społeczności lokalnych. O diagnozie nie mówi się zbyt często, a jeszcze rzadziej się ją przeprowadza. Publikacja ma za zadanie zmienić to nastawienie. Prezentuje on szereg metod jakościowych i ilościowych niezbędnych przy przeprowadzaniu badań. „Po pierwsze: diagnoza” nie jest tylko czysto teoretycznym opisem pojęć i definicji, ale także zawiera pomysłowe metody podejścia do diagnozy wykorzystywane przez organizacje biorące udział w projekcie. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł organizacji kawiarni, podczas której każdy z uczestników może zaproponować własne pomysły na organizację wydarzeń kulturalnych i innych inicjatyw. Pomysłów na przeprowadzenie diagnozy jest mnóstwo, nie musi to być już tylko standardowa ankieta. Publikacja ta ma za zadanie właśnie wzbudzić kreatywność wśród członków organizacji i zachęcić ich do przeprowadzania nietypowych, ale skutecznych diagnoz, które przysłu?żą się do rozwoju całej organizacji.

Podręcznik „Po pierwsze: diagnoza” w języku polskim

Podręcznik „Po pierwsze: diagnoza” w języku angielskim

Podręcznik „Po drugie: strategia” przedstawia metody planowania strategicznego oraz budowania strategii wśród organizacji polonijnych. Diaspora polonijna w wielu państwach europejskich różni się od siebie, dlatego też każda z organizacji potrzebuje określenia własnej strategii i celów do działania. Podręcznik ten nawiązuje do poprzedniej publikacji o diagnozie, bez której opracowanie strategii jest mało skuteczne i nieefektywne. Strategia to wieloetapowy proces, a publikacja ta opisuje w sposób przystępny i ciekawy każdy z jej poszczególnych elementów. Pomimo, że tworzenie strategii to proces niezwykle czasochłonny i wymagający, jednak finalnie pozwala na realizację projektów i pomysłów służących osiąganiu celów zamierzonych przez daną organizację. Dobrze napisana i wymyślona strategia przynosi same korzyści, a najważniejsze jest wyznaczenie celów, zarówno tych krótkoterminowych jak i długofalowych, które dotyczą całej organizacji, jasno określają kierunki działań oraz wypływają z misji, jaką posiada organizacja. Podręcznik ten, ponownie jak poprzedni o diagnozie, przedstawia wiedzę teoretyczną w praktyczny sposób. Mnogość i uniwersalność przykładów zaprezentowanych przez autorów sprawia, że czytelnik może w łatwy sposób wykorzystać je w codziennej praktyce w swojej organizacji.

Podręcznik „Po drugie: strategia” w języku polskim

Podręcznik „Po drugie: strategia” w języku angielskim

Podręcznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły” przede wszystkim ma za zadanie wesprzeć w sposób partycypacyjny, czyli aktywny, młodych ludzi podczas realizacji projektu. Publikacja przedstawia problemy, z jakimi zmaga się imigrancka młodzież, ale jej głównym celem jest pokazanie sposobów na zaangażowanie młodych ludzi w działalność organizacji polonijnych. Kluczowe dla całego podręcznika jest wyjaśnienie pojęcia partycypacji i zastosowanie jego znaczenia w praktyce. Partycypacja to dawanie możliwości młodym ludziom do współpracy, samodzielnego działania, planowania oraz korzystania z szans rozwoju. Włączanie młodych ludzi do działania przynosi niezliczone korzyści, zwłaszcza dla osób znajdujących się na emigracji, które w ten sposób podnoszą poczucie własnej wartości oraz mają poczucie przynależności. Podręcznik ten odwołuje się przede wszystkim do nowych narzędzi i technologii, które pozwalają na skuteczniejsze zaangażowanie młodych ludzi w realizację projektów. Publikacja prezentuje katalog aktywnych metod do pracy z młodzieżą, a doświadczenie autorów wzbogaca ją o wartościowe pomysły i wskazówki, które mogły być wykorzystane przez osoby pracujące na rzecz młodzieży zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Publikacja odnosi się do współczesnych potrzeb młodych ludzi żyjących w erze cyfrowej i zachęca do korzystania z nowych technologii dających szereg kreatywnych i inspirujących metod włączających młodych ludzi w działania organizacji.

Podręcznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły” w języku polskim

Podręcznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomysły”w języku angielskim

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy „Liderzy w organizacji mniejszościowej” i jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu „Erasmus +”.

Partnerzy:

stopka partnerzy

AKTUALNO?CI:

Fotoreportaż z Warsztatów „Kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w obszarze pracy nad strategią organizacji polonijnej”, które odbyły si? 9 września 2016. Wzięło w nich udział 14 przedstawicieli Polonii oraz Polaków zamieszkujących Węgry.
Trening zapoznał nas z innowacyjnymi metodami przełamywania schematów, poprawiania dynamiki pracy i uskutecznią komunikacją w zespole.
Poruszane zagadnienia:
– Przedstawienie wyników badań dotyczących potrzeb i oczekiwań młodych Polaków na Węgrzech (Polonia Nova)
– Wprowadzenie do metody Ctrl+Alt+Del
– Ocena rzeczywistości oparta o fakty i barometr nastrojów – rozpoczęcie pracy nad strategią rozwoju organizacji polonijnej
– Projektowanie nowych rozwiązań, testowanie i udoskonalanie projektu (strategii rozwoju organizacji polonijnej)
– Plan wdrożenia zmian – piramida wizji
– Prezentacja projektów i podsumowanie warsztatów
flik1 flik2 flik3 flik6 flik7 flik8 flik9 flik11

Fotorelacja z Laboratorium pomysłów i dobrych rad, które odbyło się 10.07.2016 (przeniesione z powodu choroby z dnia 22.06.2016). Serdecznie dziękujemy uczestnikom za inspirujące warsztaty, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami Stowarzyszenia Polonia Nova. Więcej informacji i agenda spotkania poniżej.

polak13polak1polak9polak12polak3polak4polak5polak6polak7polak8polak11

LABORATORIUM POMYSŁÓW I DOBRYCH RAD – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Polonia Nova, jako pierwszy element tworzenia swojej strategii, pragnie powołać spośród młodzieży polonijnej zamieszkującej Węgry Grupę Doradców projektu Polak na Węgrzech, która podczas warsztatów – Laboratorium pomysłów i dobrych rad,  w dniu 7 LIPCA 2016 roku wspólnie z nami:

– dokona analizy wyników diagnozy społecznej dotyczącej potrzeb i oczekiwań młodych Polaków

– zastanowi się nad sposobami lepszej promocji wydarzeń kulturalnych i dróg komunikacji atrakcyjnych dla młodych ludzi

AGENDA: 

13:00 – 13:30 Wstęp i przedstawienie uczestników.
13:30 – 13:50 Określenie potrzeb i oczekiwań młodych Polaków
(18-35 lat) z uwzględnieniem profilu działalności i zasobów organizacji polonijnej.
13:50 – 14:20 Analiza wyników badania socjologicznego przeprowadzonego na przełomie 2015 i 2016 roku wśród młodych Polaków zamieszkujacych Węgry. Dyskusja i uwagi uczestników.
15:00- 15:30 Stworzenie przykładowego programu wydarzeń kulturalnych.
15:30 – 16:00 Wstęp do marketingu. Narzędzia marketingowe.
16:00 – 16:45 Opracowanie strategii marketingowej dla wybranych wydarzeń kulturalnych.
17:00 – 17:50 Stworzenie ulotki promocyjnej dla organizacji polonijnej.
17:50 – 18:00 Zakończenie i podsumowanie warsztatów.

Zgłoszenia do udziału w tym wydarzeniu prosimy wysyłać na adres polaknawegrzech@gmail.com do dnia 22.06.2016. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zachęcamy do przekazania informacji o projekcie wszystkim znajomym, którzy mogli być zainteresowani udziałem w nim.

TWORZENIE STRATEGII DZIAŁALNOSCI ORGANIZACJI POLONIJNEJ – SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

18 marca 2016 roku rozpoczęliśmy drugi etap projektu, który dotyczy „Tworzenia strategii działalności organizacji polonijnych”.  Etap ten zainaugurowa?o 5-dniowe szkolenie, zorganizowane w Budapeszcie w dniach 18-22 marca (zdjęcia ze szkolenia poni?ej).

Podczas niego 20 młodych przedstawicieli Polonii, reprezentantów organizacji partnerskich z Islandii, Polski, Szkocji i Węgier omawiało i podjęło próbę zdefiniowania wizji i misji swoich stowarzyszeń, ich celów rozwojowych i modelu zarządzania organizacją, aby mogła ona włączać młodzież w swoje działania. W najbliższych miesiącach koordynatorzy projektu będą pracować z członkami swoich organizacji i ekspertami zewnętrznymi nad dostosowaniem strategii działania swoich instytucji tak, by odpowiadała ona w większym stopniu potrzebom i oczekiwaniom młodych Polaków mieszkających na emigracji.

Zdjęcia z warsztatów „Tworzenia strategii działalności organizacji polonijnych”:

SZKOLENIE2SZKOLENIE3SZKOELNIE5SZKOLENIE1SZKOLENIE6

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu:

– podniesienie potencjału organizacji polonijnych, działających w dziedzinie edukacji obywatelskiej młodych przedstawicieli Polonii (w wieku 18-35 lat) w krajach UE, poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne szkolenia personelu tych organizacji oraz opracowanie nowych rozwiązań wspomagających pracę tych organizacji,

– opracowanie nowych narzędzi mających zwiększyć aktywność obywatelską młodych ludzi,

– przeprowadzenie szkoleń,

– opracowanie produktów intelektualnych, które pozwolą na realizację wyższej jakości działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży.

Adresaci projektu:

– organizacje polonijne w krajach Unii Europejskiej aktywne w dziedzinie edukacji obywatelskiej,

– przedstawiciele środowisk polonijnych zainteresowani rozpoczęciem działań na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnej,

– organizacje działajce w Polsce i współpracujące z organizacjami polonijnymi,

– polskie instytucje państwowe zajmujące się współpracą z Polonią,

– dziennikarze, media i profesjonaliści zainteresowani tematyką edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnych.

Etapy projektu:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia (w wieku18-35 lat) wobec organizacji polonijnych, obecnie zamieszkujących Węgry. Badanie to będzie polegać m.in. na przeprowadzeniu rozmów (wywiadów pogłębionych) z Polakami mieszkającymi na Węgrzech. Na podstawie tych rozmów zostanie dokonana analiza obecnych potrzeb młodych przedstawicieli Polonii. Badanie odbyło się w terminie listopad 2015-luty 2016
  1. Tworzenie strategii rozwoju oraz strategii zarządzania organizacjami polonijnymi, co ma w jak największym stopniu wpłynąć na działania tych organizacji, aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom i potrzebom młodych Polaków mieszkających za granicą.
  1. Wdrożenie innowacyjnych metod angażowania i aktywizowania młodzieży polonijnej.

Na podstawie zebranych w toku trwania projektu informacji zostaną opracowane 3 produkty intelektualne (w formie podręczników), koncentrujące się wokół takich zagadnień, jak: modelowe rozwiązania w zakresie diagnozy środowiska lokalnego, w którym działa organizacja, zasady i metody opracowywania strategii działań organizacji zajmujących się edukacją młodzieży oraz innowacyjne metody pracy z młodzieżą polonijną.

Dołącz do nas na Facebooku.

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy „Liderzy w organizacji mniejszościowej” i jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu „Erasmus +”.

Partnerzy:

stopka partnerzy