Skip to content

Projekt: Polak na Węgrzech

POLAK NA WEGRZECH LOGOZ dumą informujemy, że Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova zostało zaproszone do udziału w międzynarodowym projekcie: „Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk polonijnych”. Projekt jest realizowany w  terminie 1.08.2015-30.07.2017. Oprócz Stowarzyszenia Kulturalnego Polonia Nova w projekcie biorą udział następujące organizacje polonijne: ProjektPolska.is z Islandii, Fundacja Szkoła Liderów z Polski oraz Polish Cultural Festival Association ze Szkocji. Każda z tych organizacji realizuje projekt w kraju, w którym działa.

FB Polak (1)

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu:

– podniesienie potencjału organizacji polonijnych, działających w dziedzinie edukacji obywatelskiej młodych przedstawicieli Polonii (w wieku 18-35 lat) w krajach UE, poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne szkolenia personelu tych organizacji oraz opracowanie nowych rozwiązań wspomagających pracę tych organizacji,

– opracowanie nowych narzędzi mających zwiększyć aktywność obywatelską młodych ludzi,

– przeprowadzenie szkoleń,

– opracowanie produktów intelektualnych, które pozwolą na realizację wyższej jakości działań w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży.

Adresaci projektu:

– organizacje polonijne w krajach Unii Europejskiej aktywne w dziedzinie edukacji obywatelskiej,

– przedstawiciele ?środowisk polonijnych zainteresowani rozpoczęciem działań na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnej,

– organizacje działające w Polsce i współpracujące z organizacjami polonijnymi,

– polskie instytucje państwowe zajmujące się współpracą z Polonią,

– dziennikarze, media i profesjonaliści zainteresowani tematyką edukacji obywatelskiej młodzieży polonijnych.

Etapy projektu:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych Polaków i osób polskiego pochodzenia (w wieku18-35 lat) wobec organizacji polonijnych, obecnie zamieszkujących Węgry. Badanie to będzie polegało m.in. na przeprowadzeniu rozmów (wywiadów pogłębionych) z Polakami mieszkającymi na Węgrzech. Na podstawie tych rozmów zostanie dokonana analiza obecnych potrzeb młodych przedstawicieli Polonii. Badanie odbyło się w terminie listopad 2015-luty 2016
  1. Tworzenie strategii rozwoju oraz strategii zarządzania organizacjami polonijnymi, co ma w jak największym stopniu wpłynąć na działania tych organizacji, aby jak najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom i potrzebom młodych Polaków mieszkających za granicą.
  1. Wdrożenie innowacyjnych metod angażowania i aktywizowania młodzieży polonijnej.

Na podstawie zebranych w toku trwania projektu informacji zostały opracowane 3 produkty intelektualne – podręczniki

Podręcznik „Po pierwsze: diagnoza” ma być przede wszystkim przyst?pnym i praktycznym przewodnikiem do prowadzenia diagnoz w?ród spo?eczno?ci lokalnych. O diagnozie nie mówi si? zbyt cz?sto, a jeszcze rzadziej si? j? przeprowadza. Publikacja ma za zadanie zmieni? to nastawienie.Prezentuje on szereg metod jako?ciowych i ilo?ciowych niezb?dnych przy przeprowadzaniu bada?. „Po pierwsze: diagnoza” nie jest tylko czysto teoretycznym opisem poj?? i definicji, ale tak?e zawiera pomys?owe metody podej?cia do diagnozy wykorzystywane przez organizacje bior?ce udzia? w projekcie. Na szczególn? uwag? zas?uguje pomys? organizacji kawiarni, podczas której ka?dy z uczestników mo?e zaproponowa? w?asne pomys?y na organizacj? wydarze? kulturalnych i innych inicjatyw. Pomys?ów na przeprowadzenie diagnozy jest mnóstwo, nie musi to by? ju? tylko standardowa ankieta. Publikacja ta ma za zadanie w?a?nie wzbudzi? kreatywno?? w?ród cz?onków organizacji i zach?ci? ich do przeprowadzania nietypowych, ale skutecznych diagnoz, które przys?u?? si? do rozwoju ca?ej organizacji.

Podr?cznik „Po pierwsze: diagnoza” w j?zyku polskim

Podr?cznik „Po pierwsze: diagnoza” w j?zyku angielskim

Podr?cznik „Po drugie: strategia” przedstawia metody planowania strategicznego oraz budowania strategii w?ród organizacji polonijnych. Diaspora polonijna w wielu pa?stwach europejskich ró?ni si? od siebie, dlatego te? ka?da z organizacji potrzebuje okre?lenia w?asnej strategii i celów do dzia?ania. Podr?cznik ten nawi?zuje do poprzedniej publikacji o diagnozie, bez której opracowanie strategii jest ma?o skuteczne i nieefektywne. Strategia to wieloetapowy proces, a publikacja ta opisuje w sposób przyst?pny i ciekawy ka?dy z jej poszczególnych elementów. Pomimo, ?e tworzenie strategii to proces niezwykle czasoch?onny i wymagaj?cy, jednak finalnie pozwala na realizacj? projektów i pomys?ów s?u??cych osi?ganiu celów zamierzonych przez dan? organizacj?. Dobrze napisana i wymy?lona strategia przynosi same korzy?ci, a najwa?niejsze jest wyznaczenie celów, zarówno tych krótkoterminowych jak i d?ugofalowych, które dotycz? ca?ej organizacji, jasno okre?laj? kierunki dzia?a? oraz wyp?ywaj? z misji, jak? posiada organizacja. Podr?cznik ten, ponownie jak poprzedni o diagnozie, przedstawia wiedz? teoretyczn? w praktyczny sposób. Mnogo?? i uniwersalno?? przyk?adów zaprezentowanych przez autorów sprawia, ?e czytelnik mo?e w ?atwy sposób wykorzysta? je w codziennej praktyce w swojej organizacji.

Podr?cznik „Po drugie: strategia” w j?zyku polskim

Podr?cznik „Po drugie: strategia” w j?zyku angielskim

Podr?cznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomys?y” przede wszystkim ma za zadanie wesprze? w sposób partycypacyjny, czyli aktywny, m?odych ludzi podczas realizacji projektu. Publikacja przedstawia problemy, z jakimi zmaga si? imigrancka m?odzie?, ale jej g?ównym celem jest pokazanie sposobów na zaanga?owanie m?odych ludzi w dzia?alno?? organizacji polonijnych. Kluczowe dla ca?ego podr?cznika jest wyja?nienie poj?cia partycypacji i zastosowanie jego znaczenia w praktyce. Partycypacja to dawanie mo?liwo?ci m?odym ludziom do wspó?pracy, samodzielnego dzia?ania, planowania oraz korzystania z szans rozwoju. W??czanie m?odych ludzi do dzia?ania przynosi niezliczone korzy?ci, zw?aszcza dla osób znajduj?cych si? na emigracji, które w ten sposób podnosz? poczucie w?asnej warto?ci oraz maj? poczucie przynale?no?ci. Podr?cznik ten odwo?uje si? przede wszystkim do nowych narz?dzi i technologii, które pozwalaj? na skuteczniejsze zaanga?owanie m?odych ludzi w realizacj? projektów. Publikacja prezentuje katalog aktywnych metod do pracy z m?odzie??, a do?wiadczenie autorów wzbogaca j? o warto?ciowe pomys?y i wskazówki, które mog? by? wykorzystane przez osoby pracuj?ce na rzecz m?odzie?y zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Publikacja odnosi si? do wspó?czesnych potrzeb m?odych ludzi ?yj?cych w erze cyfrowej i zach?ca do korzystania z nowych technologii daj?cych szereg kreatywnych i inspiruj?cych metod w??czaj?cych m?odych ludzi w dzia?ania organizacji.

Podr?cznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomys?y” w j?zyku polskim

Podr?cznik „Po trzecie: partycypacja i dobre pomys?y”w j?zyku angielskim

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy „Liderzy w organizacji mniejszo?ciowej” i jest finansowany przez Uni? Europejsk?, w ramach programu „Erasmus +”.

Partnerzy:

stopka partnerzy

AKTUALNO?CI:

Fotoreporta? z Warsztatów „Kreatywnego my?lenia i rozwi?zywania problemów w obszarze pracy nad strategi? organizacji polonijnej”, które odby?y si? 9 wrzesnia 2016. Wzi??o w nich udzia? 14 przedstawicieli Polonii oraz Polaków zamieszkuj?cych W?gry.
Trening zapozna? nas z innowacyjnymi metodami prze?amywania schematów, poprawiania dynamiki pracy i uskuteczni? komunikacj? w zespole.
Poruszane zagadnienia:
? Przedstawienie wyników bada? dotycz?cych potrzeb i oczekiwa? m?odych Polaków na W?grzech (Polonia Nova)
? Wprowadzenie do metody Ctrl+Alt+Del
? Ocena rzeczywisto?ci oparta o fakty i barometr nastrojów – rozpocz?cie pracy nad strategi? rozwoju organizacji polonijnej
? Projektowanie nowych rozwi?za?, testowanie i udoskonalanie projektu (strategii rozwoju organizacji polonijnej)
? Plan wdro?enia zmian – piramida wizji
? Prezentacja projektów i podsumowanie warsztatów
flik1 flik2 flik3 flik6 flik7 flik8 flik9 flik10 flik11

Fotorelacja z Laboratorium pomys?ów i dobrych rad, które odby?o si? 10.07.2016 (przeniesione z powodu choroby z dnia 22.06.2016). Serdecznie dzi?kujemy uczestnikom za inspiruj?ce warsztaty, podzielenie si? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem z przedstawicielami Stowarzyszenia Polonia Nova. Wi?cej informacji i agenda spotkania poni?ej.

polak13polak1polak10polak2polak9polak12polak3polak4polak5polak6polak7polak8polak11

LABORATORIUM POMYS?ÓW I DOBRYCH RAD – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Polonia Nova, jako pierwszy element tworzenia swojej strategii, pragnie powo?a? spo?ród m?odzie?y polonijnej zamieszkuj?cej W?gry Grup? Doradców projektu Polak na W?grzech, która podczas warsztatów – Laboratorium pomys?ów i dobrych rad,  w dniu 7 LIPCA 2016 roku wspólnie z nami:

– dokona analizy wyników diagnozy spo?ecznej dotycz?cej potrzeb i oczekiwa? m?odych Polaków

– zastanowi si? nad sposobami lepszej promocji wydarze? kulturalnych i dróg komunikacji atrakcyjnych dla m?odych ludzi

AGENDA: 

13:00 – 13:30 Wst?p i przedstawienie uczestników.
13:30 – 13:50 Okre?lenie potrzeb i oczekiwa? m?odych Polaków
(18-35 lat) z uwzgl?dnieniem profilu dzia?alno?ci i zasobów organizacji polonijnej.
13:50 – 14:20 Analiza wyników badania socjologicznego przeprowadzonego na prze?omie 2015 i 2016 roku w?ród m?odych Polaków zamieszkujacych W?gry. Dyskusja i uwagi uczestników.
14:20 – 15:00 Obiad
15:00- 15:30 Stworzenie przyk?adowego programu wydarze? kulturalnych.
15:30 – 16:00 Wst?p do marketingu. Narz?dzia marketingowe.
16:00 – 16:45 Opracowanie strategii marketingowej dla wybranych wydarze? kulturalnych.
16:45 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 17:50 Stworzenie ulotki promocyjnej dla organizacji polonijnej.
17:50 – 18:00 Zako?czenie i podsumowanie warsztatów.

Zg?oszenia do udzia?u w tym wydarzeniu prosimy wysy?a? na adres polaknawegrzech@gmail.com do dnia 22.06.2016. Ch?tnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zach?camy do przekazania informacji o projekcie wszystkim znajomym, którzy mog? by? zainteresowani udzia?em w nim.

Wi?cej informacji o Warsztatach dla Grupy Doradców otrzymacie ?ledz?c nasze wydarzenie na Facebooku lub wysy?aj?c pytanie na nasz adres e-mail: polaknawegrzech@gmail.com

TWORZENIE STRATEGII DZIA?ALNO?CI ORGANIZACJI POLONIJNEJ – SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

18 marca 2016 roku rozpocz?li?my drugi etap projektu, który dotyczy „Tworzenia strategii dzia?alno?ci organizacji polonijnych”.  Etap ten zainaugurowa?o 5-dniowe szkolenie, zorganizowane w Budapeszcie w dniach 18-22 marca (zdj?cia ze szkolenia poni?ej).

Podczas niego 20 m?odych przedstawicieli Polonii, reprezentantów organizacji partnerskich z Islandii, Polski, Szkocji i W?gier omawia?o i podj??o prób? zdefiniowania wizji i misji swoich stowarzysze?, ich celów rozwojowych i modelu zarzadzania organizacj?, aby mog?a ona w??cza? m?odzie? w swoje dzia?ania. W najbli?szych miesi?cach koordynatorzy projektu b?d? pracowa? z cz?onkami swoich organizacji i ekspertami zewn?trznymi nad dostosowaniem strategii dzia?ania swoich instytucji tak, by odpowiada?a ona w wi?kszym stopniu potrzebom i oczekiwaniom m?odych Polaków mieszkaj?cych na emigracji.

Zdj?cia z warsztatów „Tworzenia strategii dzia?alno?ci organizacji polonijnych”:

SZKOLENIE2SZKOLENIE3SZKOELNIE5SZKOLENIE1SZKOLENIE6

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu:

– podniesienie potencja?u organizacji polonijnych, dzia?aj?cych w dziedzinie edukacji obywatelskiej m?odych przedstawicieli Polonii (w wieku 18-35 lat) w krajach UE, poprzez wymian? dobrych praktyk, wspólne szkolenia personelu tych organizacji oraz opracowanie nowych rozwi?za? wspomagaj?cych prac? tych organizacji,

– opracowanie nowych narz?dzi maj?cych zwi?kszy? aktywno?? obywatelsk? m?odych ludzi,

– przeprowadzenie szkole?,

– opracowanie produktów intelektualnych, które pozwol? na realizacj? wy?szej jako?ci dzia?a? w zakresie edukacji pozaformalnej m?odzie?y.

Adresaci projektu:

– organizacje polonijne w krajach Unii Europejskiej aktywne w dziedzinie edukacji obywatelskiej,

– przedstawiciele ?rodowisk polonijnych zainteresowani rozpocz?ciem dzia?a? na rzecz edukacji obywatelskiej m?odzie?y polonijnej,

– organizacje dzia?aj?ce w Polsce i wspó?pracuj?ce z organizacjami polonijnymi,

– polskie instytucje pa?stwowe zajmuj?ce si? wspó?prac? z Poloni?,

– dziennikarze, media i profesjonali?ci zainteresowani tematyk? edukacji obywatelskiej m?odzie?y polonijnych.

Etapy projektu:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwa? m?odych Polaków i osób polskiego pochodzenia (w wieku18-35 lat) wobec organizacji polonijnych, obecnie zamieszkuj?cych W?gry. Badanie to b?dzie polega? m.in. na przeprowadzeniu rozmów (wywiadów pog??bionych) z Polakami mieszkaj?cymi na W?grzech. Na podstawie tych rozmów zostanie dokonana analiza obecnych potrzeb m?odych przedstawicieli Polonii. Badanie odby?o si? w terminie listopad 2015-luty 2016
  1. Tworzenie strategii rozwoju oraz strategii zarz?dzania organizacjami polonijnymi, co ma w jak najwi?kszym stopniu wp?yn?? na dzia?ania tych organizacji, aby jak najlepiej odpowiada?y one oczekiwaniom i potrzebom m?odych Polaków mieszkaj?cych za granic?.
  1. Wdro?enie innowacyjnych metod anga?owania i aktywizowania m?odzie?y polonijnej.

Na podstawie zebranych w toku trwania projektu informacji zostan? opracowane 3 produkty intelektualne (w formie podr?czników), koncentruj?ce si? wokó? takich zagadnie?, jak: modelowe rozwi?zania w zakresie diagnozy ?rodowiska lokalnego, w którym dzia?a organizacja, zasady i metody opracowywania strategii dzia?a? organizacji zajmuj?cych si? edukacj? m?odzie?y oraz innowacyjne metody prac? z m?odzie?? polonijn?.

Do??cz do nas na Facebooku.

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy „Liderzy w organizacji mniejszo?ciowej” i jest finansowany przez Uni? Europejsk?, w ramach programu „Erasmus +”.

Partnerzy:

stopka partnerzy